QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN

12.7K 8 6

QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN

Chương 1: Tổng quan về quản trị

1

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC

Hoàn thành chương này người học có thể:

1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị

trong các tổ chức.

2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị.

3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị.

4. Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm

vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị.

5. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để

trở thành nhà quản trị giỏi.

I. Quản Trị và Tổ Chức

1.1. Định nghĩa quản trị

Thuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và có thể nói là

chưa có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn. Mary Parker

Follett cho rằng "quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác".

Định nghĩa này nói lên rằng những nhà quản trị đạt được các mục tiêu của tổ chức

bằng cách sắp xếp, giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoàn

thành công việc bằng chính mình.

Koontz và O'Donnell định nghĩa: "Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào của

con người quan trọng hơn là công việc quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ

và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường

mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các

nhiệm vụ và các mục tiêu đã định."

Một định nghĩa giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner và

Stephen Robbins trình bày như sau: "Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh

đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả

các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra". Từ tiến trình trong

định nghĩa này nói lên rằng các công việc hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát

phải được thực hiện theo một trình tự nhất định. Khái niệm trên cũng chỉ ra rằng tất cả

những nhà quản trị phải thực hiện các hoạt động quản trị nhằm đạt được mục tiêu

QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!