-39-

54K 1.9K 288

 "JAHANN!" malakas na tawag ng isang batang babae habang tumatakbo ito papalapit sa batang lalaki. Nakaupo ito sa may bench sa playground habang tila may hinihintay.

"Aly, wait for me!" nakasimangot namang sabi ng isa pang batang babae na kipkip ang bag habang naglalakad. Bahagya na rin itong humihingal dahil sa paghabol sa kakambal nito.

"Bilisan mo kasi maglakad, Cherinna. You're so bagal!" sabi ni Alyanna bago naupo sa may upuang katapat ng inuupuan ni Jahann.

"Hi, Jahann!" itinaas pa ni Cherinna ang kamay at kumaway sa kapatid at saka ngumiti. Habang nakatali ang buhok ni Aly ay nakalugay naman ang mahabang buhok ni Cherinna at nakasuot ng headband na may kulay lila na ribbon. Pareho silang Kinder ni Aly habang Grade 1 naman si Jahann.

Naupo sa tabi ni Jahann si Cherinna bago kinuha ang bag at inilabas ang baon nito at nagsimulang kumain ng hindi man lang inaalok ang mga kapatid nito.

"Ang takaw mo talaga, Cherinna..." asar ni Aly sa kakambal nito bago inilabas rin ang baon nito. Sinimangutan naman ito ni Cherinna. "I helped Mommy made this and your food, too..." ipinatong nito sa lamesa ang bag at tinalikuran ang kakambal. Bata pa lang naman ay mahilig nang makisali sa mga ginagawa sa kusina si Cherinna. She's always helping their cook to prepare their food though most of the time, she's just watching them. Kerko—their dad always asked them to help him—silang dalawa ni Jahann. While Jahann and Cherinna's with Kerko, Aly's with their mom—Mikaela, arranging flowers.

Napatingin si Cherinna kay Jahann nang iabot nito ang lunch box nito. "Why?" kumunot ang noo nito habang nakatingin sa nakatatandang kapatid. "I just thought you want more, here. You can eat mine," muli nitong alok sa kanya.

Umiling si Cherinna. "Mom said you need to eat your food because you're so thin."

"And Cherinna's fat," singit naman ni Aly sa kanilang dalawa.

Agad na nilingon ito ni Cherinna. "I'm not! My cheeks are chubby but I'm not fat," hindi niya napigilan ang mapanguso. Nilingon niya si Jahann. "I'm not fat, right?" tanong niya sa kapatid.

Umiling si Jahann. "Aly's just kidding. You're not fat," sabi naman ni Jahann sa kanya.

"Anong baon niyo?" lumapit naman sa kanila ang isang chubby na batang lalaki at naupo sa tabi ni Jahann.

"Hi, Dean!" nag-angat ng mukha si Cherinna sa bagong dating bago muling kumain. Dean is Dale's son. Kaklase ito ni Jahann. Matanda lang si Jahann dito ng ilang buwan.

Mabilis lang na natapos si Aly na kumain at nakikipaglaro na ito sa iba pang bata na naroon. Karamihan naman sa mga iyon ay inaaway niya. Kung minsan, kapag ayaw niya sa tali ng buhok ng mga ito, aawayin niya na rin.

"Hindi ka na natapos kumain," puna ni Jahann sa batang katabi. Tinignan naman siya ni Cherinna. "Sabi ni Mommy, ubusin daw, eh..." ngumisi ito bago muling kumain. "We will make cupcakes on Saturday. Nagpromise sa akin si Daddy..." saad ni Cherinna na tuwang-tuwa habang kumakain.

"You'll help us?"sabi ni Cherinna bago inabot ang lalagyan ng juice ni Jahann at uminom mula doon.

"We'll play on Saturday, right?" tanong naman ni Dean kay Jahann. Tumango si Jahann dito. "I asked for Dad's permission, he said yes."

"Di ka tutulong sa amin?" kumunot ang noo ni Cherinna. "Huwag kang kakain, ah?" humalukipkip ito bago pinagpatuloy ang pagnguya.

"Cherinna!"

Nilingon ni Cherinna ang kakambal nang tawagin siya nito ng malakas.

"Bakit?" tanong niya bago isinara ang lunch box na dala. Hindi pa siya tapos kumain pero naisip nyang babalikan na lamang niya iyon mamaya. Tumayo siya at pinagpag ang suot na damit bago lumapit sa kakambal. Kasama nito ang iba pang kinder na students doon.

Played by FateBasahin ang storyang ito ng LIBRE!