6tim.huyet ap dong mach

872 0 0

Cau 6 : Huyet ap dm, cac loai huyet ap, cac yeu to anh huong toi huyet ap, y nghia cua tung loai huyet ap va UDLS

*) DN huyet ap : mau chay trong dm co 1 ap suat nhat dinh goi la huyet ap. Trong do mau trg dm co 1 ap luc co xu huong day thanh DM gi•n ra, thanh DM lai co 1 suc ep nguoc tro lai. Suc day cua mau goi la huyet ap, suc ep cua thanh DM gla thnah ap. Hai ap luc nay can bang nhau

- mau luu thong trong DM la do luc day mau cua tim thang luc can mau cua DM, do do mau luu thong trg DM voi 1 toc do va ap suat nhat dinh

- Do thi ghi lai ha co cac song :

+) song anpha: the hien su thay cua ha theo hd tim. HA tang o tky tam thu, giam o thi tam truong

- song beta : la tap hop cua song anpha, the hien su bien doi HA theo hd ho hap. Khi hit vao HA tang, khi tho ra HA giam

+) khi hit vao : trung tam hh hung phan se uc che trung tam day x o hanh n•o, do do tim dap nhanh va HA tang-> co che TK

+) co che ho hap :khi hit vao ap suat trong long nguc am hon nen mau ve tim nhieu, lam cho tim dap nhanh va Ha tang. o thi tho ra thi ngc lai

- song gama : la dg loi dinh cua cac song beta, song nay the hien su bien doi cua HA theo hd co gi•n cua DM

*) cac laoi HA

- huyet ap tam thu (hap ap toi da) : la tri so HA cao nhat trg chu ky tim do dc o tky tam thu, phu thuoc vao luc tam thu va the tick tam thu cua tim

+) theo WHO : Hatt = 90 - 140mmHg

>= 140mmHg : tang HA ; <90mmHg : giam HA

HA tam thu tang trong ld, do ho van dm chu, giam trg suy tim, 1 so benh ly lam ha HA

- HA tam truong( HA toi thieu)

+) la tri so HA thap nhat trong chu ky tim, ung voi tky tam truong

+) HAttr phu thuoc vao trg luc cau mach mau

+) theo WHO: Hattr = 60 - 90mmHg; >=90mmHg la tang HA

HA tam truong tang khi giam tinh dan hoi cua thnah mach( xo vua DM) khi co mach, HA tam truong giam khi gi•n mach( gap trong soc phan ve)

UD: trong benh tang HA , neu chi HA tam thu tang cao thi chua nang, neu ca HA tam thu va tam truong deu cao thi ganh nang doi voi con tim rat lon, vi vay thi suat thoi gian tam that hd deu phaI vuot qua muc cao HA tam trg moi co hieu luc bom mau -> tam that de bi phi dai va dI den suy tim

- hieu so hieu cua toi da va toi thieu = 30-40mmHg binh thg co the lon hon. Day la dieu kien cho mau luu thong trong DM. khi HA hieu so giam goi la "HA ket" tuc la tri so HA tam thu rat gan voi HA tam truong day lf dau hieu cho thay tim con it hieu luc bom mau lam cho tuan hoan mau bi giam or bi u tre

HA hieu so tang cao trong van dong

- HA trung binh la tri so ap suat trung binh dc tao ra trg suat 1 chu ky tim, la tri so HA ko doi dac trung cho che do HA dao dong do tim lam viec thay doi

Hatb = Hattr + 1/3 Hahs

*) cac yeu to AH' den HA

P = Q.R

P: huyet ap

Q: luu lg tim: la lg mau ma tim tong ra DM trong 1 phut: Q = V.f

V: the tick tam thu lg mau ma tim bom vao DM trong 1 lan co bop

f: tan so tim trong 1 phut

R: suc ca ngoai vi

- khi tim co bop manh, the tick tam thu tang lam luu lg tim tang -> HA tang

Trong van co manh mau ve tim nhieu, luc tam thu tang -> HA tang

Khi suy tim, luc co co tim ngan, lam luu lg tim gioam -> giam HA , cac thuoc tro tim lam tang luc tam thu -> HA tang

- khi tan so tim qua 140 nhip/phut -> thoi gian tam trg ngan, mau ve tim it -> tim co bop rong -> nhip nhanh, suy tim ko du cung cap mau

- HA phu thuoc vao do quanh cua mau : do quanh cua mau do lg pr quyet dinh. Trong DK binh thg do quanh cua 1 ng iot thay doi

+) do quanh tang -> suc can tang -> HA tang va ngc lai

+) khi bi mat mau va truyen dich -> do quanh giam -> HA giam. Vi vay khi truyen mau phia truyen nhung dung dich co cao phan tu tot nhat la tryen mau.

+) do quanh cau mau tang : gap trg tinh trang mat nc nhu khi bi non, ia chay

- HA phu thuoc vao : the tick tuan hoan : V tang -> HA tang

+) so lg hong cau tang -> HA tang

ung dung truyen cham

6tim.huyet ap dong machĐọc truyện này MIỄN PHÍ!