Част 5

6 1 0

Реджина: Мери Маргарет, ще стойш ли на пост?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Реджина: Мери Маргарет, ще стойш ли на пост?

Мери Маргарет: О, с радост. Ще си бъбрим, знам много съвети за бременни...

Зелина: Господи.

Историята на една кралица.Read this story for FREE!