Част 4

7 1 0

Злата кралица: Хенри, сега ли е моментът в който да говориш за своята истинска майка?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Злата кралица: Хенри, сега ли е моментът в който да говориш за своята истинска майка?

Хенри: Ти не си ми майка.

Злата кралица: [ Може би съм. Аз те отгледах. ] Помагах ти с домашните, опаковах ти обяда. Реджина и аз се разделихме, но аз съм твоя майка, както е тя.

Историята на една кралица.Read this story for FREE!