Част 3

10 1 0

Снежанка: Случва се отново

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Снежанка: Случва се отново. На път съм да родя и зла магьосница заплашва детето ми.

Реджина: Всъщтност първия път заплашвах теб. Останалите просто го отнесоха.

Историята на една кралица.Read this story for FREE!