Част 2

12 1 0

Реджина: До днес не бях я срещала [ Зелина ]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Реджина: До днес не бях я срещала [ Зелина ].                                                     Ема: Пак може да си я ядосала.                                                        Камбанка: Успя да настъпиш доста хора по мазола.                                                        Реджина: Но не бяха зелени.                                                         Баба: Остава липсващата година. Може да е било тогава.                                                    Реджина: Гледай си лазанята, драга.

Историята на една кралица.Read this story for FREE!