For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

161K 7 11

BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Loại Tài khoản 1 - Tài sản ngắn hạn có 24 tài khoản, chia thành 6 nhóm:

Nhóm Tài khoản 11 - Vốn bằng tiền, có 3 tài khoản:

- Tài khoản 111 - Tiền mặt;

+ Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam

+ Tài khoản 1112 - Ngoại tệ

+ Tài khoản 1113 - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

- Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng;

+ Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam;

+ Tài khoản 1122 - Ngoại tệ;

+ Tài khoản 1123 - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.

- Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển.

+ Tài khoản 1131 - Tiền Việt Nam

+ Tài khoản 1132 - Ngoại tệ

Nhóm Tài khoản 12 - Đầu tư tài chính ngắn hạn, có 3 tài khoản:

- Tài khoản 121- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

+ Tài khoản 1211 - Cổ phiếu;

+ Tài khoản 1212 - Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu.

- Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác;

+ Tài khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn;

+ Tài khoản 1288 - Đầu tư ngắn hạn khác.

- Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

Nhóm Tài khoản 13 - Các khoản phải thu, có 5 tài khoản:

- Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng;

- Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ;

+ Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ;

+ Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ.

- Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ;

+ Tài khoản 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc;

+ Tài khoản 1368 - Phải thu nội bộ khác.

- Tài khoản 138 - Phải thu khác;

+ Tài khoản 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý;

+ Tài khoản 1385 - Phải thu về cổ phần hoá;

+ Tài khoản 1388 - Phải thu khác.

- Tài khoản 139 - Dự phòng phải thu khó đòi.

Nhóm Tài khoản 14 - Ứng trước, có 3 tài khoản:

- Tài khoản 141 - Tạm ứng;

- Tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn;

- Tài khoản 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.

Nhóm Tài khoản 15 - Hàng tồn kho, có 9 tài khoản:

- Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi trên đường;

- Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu;

- Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ;

BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!