nghi dinh 138 huong dan thi hanh luat doanh nghiep

289 0 0

CHÍNH PHæ

_______

SÑ: 139/2007/N-CP CØNG HOÀ XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM

Ùc l­p - Tñ do - H¡nh phúc

_____________________________________

Hà NÙi, ngày 05 tháng 9 nm 2007

NGHÊ ÊNH

H°Ûng d«n chi ti¿t thi hành mÙt sÑ iÁu cça Lu­t Doanh nghiÇp

________

CHÍNH PHæ

Cn cé Lu­t TÕ chéc Chính phç ngày 25 tháng 12 nm 2001;

Cn cé Lu­t Doanh nghiÇp ngày 29 tháng 11 nm 2005;

Xét Á nghË cça BÙ tr°ßng BÙ K¿ ho¡ch và §u t°,

NGHÊ ÊNH :

iÁu 1. Ph¡m vi iÁu chÉnh

NghË Ënh này h°Ûng d«n chi ti¿t thi hành mÙt sÑ iÁu cça Lu­t Doanh nghiÇp liên quan ¿n thành l­p, tÕ chéc qu£n lý, ho¡t Ùng, tÕ chéc l¡i và gi£i thà doanh nghiÇp.

iÁu 2. Ñi t°ãng áp dång

Ñi t°ãng áp dång cça NghË Ënh này bao gÓm:

1. Công ty trách nhiÇm hïu h¡n, công ty cÕ ph§n, công ty hãp danh và doanh nghiÇp t° nhân, bao gÓm c£ công ty trách nhiÇm hïu h¡n, công ty cÕ ph§n °ãc chuyÃn Õi të doanh nghiÇp 100% vÑn nhà n°Ûc, doanh nghiÇp cça tÕ chéc £ng và cça các tÕ chéc chính trË - xã hÙi, doanh nghiÇp liên doanh, doanh nghiÇp 100% vÑn n°Ûc ngoài (sau ây gÍi chung là doanh nghiÇp);

2. Doanh nghiÇp liên doanh, doanh nghiÇp 100% vÑn n°Ûc ngoài không ng ký l¡i theo NghË Ënh sÑ 101/2006/N-CP ngày 21 tháng 9 nm 2006 cça Chính phç quy Ënh vÁ viÇc ng ký l¡i, chuyÃn Õi và ng ký Õi Gi¥y chéng nh­n §u t° cça các doanh nghiÇp có vÑn §u t° n°Ûc ngoài theo quy Ënh cça Lu­t Doanh nghiÇp và Lu­t §u t° (sau ây gÍi t¯t là NghË Ënh sÑ 101/2006/N-CP);

3. HÙ kinh doanh cá thÃ;

4. Các tÕ chéc, cá nhân khác liên quan ¿n thành l­p, tÕ chéc qu£n lý và ho¡t Ùng, tÕ chéc l¡i và gi£i thà doanh nghiÇp.

iÁu 3. Áp dång Lu­t Doanh nghiÇp, iÁu °Ûc quÑc t¿ và pháp lu­t liên quan

1. ViÇc thành l­p, tÕ chéc qu£n lý và ho¡t Ùng cça doanh nghiÇp áp dång theo quy Ënh cça Lu­t Doanh nghiÇp; trë các tr°Ýng hãp quy Ënh t¡i kho£n 2 và 3 iÁu này.

2. Tr°Ýng hãp iÁu °Ûc quÑc t¿ mà n°Ûc CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam là thành viên có quy Ënh khác vÁ hÓ s¡, trình tñ, thç tåc và iÁu kiÇn thành l­p, ng ký kinh doanh, c¡ c¥u sß hïu và quyÁn tñ chç kinh doanh, thì áp dång theo các quy Ënh cça iÁu °Ûc quÑc t¿ ó.

Trong tr°Ýng hãp này, n¿u các cam k¿t song ph°¡ng có nÙi dung khác vÛi cam k¿t a ph°¡ng thì áp dång theo nÙi dung cam k¿t thu­n lãi h¡n Ñi vÛi doanh nghiÇp và nhà §u t°.

3. Tr°Ýng hãp có sñ khác nhau giïa các quy Ënh cça Lu­t Doanh nghiÇp và các lu­t sau ây vÁ hÓ s¡, trình tñ, thç tåc và iÁu kiÇn thành l­p, ng ký kinh doanh; vÁ c¡ c¥u tÕ chéc qu£n lý, th©m quyÁn cça các c¡ quan qu£n lý nÙi bÙ doanh nghiÇp, quyÁn tñ chç kinh doanh, c¡ c¥u l¡i và gi£i thà doanh nghiÇp thì áp dång theo quy Ënh cça lu­t ó.

a) Lu­t Các tÕ chéc tín dång;

b) Lu­t D§u khí;

c) Lu­t Hàng không dân dång ViÇt Nam;

nghi dinh 138 huong dan thi hanh luat doanh nghiepĐọc truyện này MIỄN PHÍ!