Prologue

2K 62 1

Queenies...Sila ang gangsters na puro Maldita,Maarte,Palaban at Magaganda.Apat ang members nito--The Maldita Twins,The Maarte and The Laitera.Nabuo ang grupo dahil sa Maldita Twins dahil sila ang COO (Child of the Owner) ng school na pinapasukan nila.Sila ang Reyna sa School kasama si Maarte at Laitera.
King Trops
Sila naman ang hari ng mga Gangsters. Heartrob at mga Siga sila.Same to Queenies,apat din ang members nito--The BadBoy,The Player,The Alcoholic and The Matino.Nabuo ang grupo nila dahil pare-pareho silang basagulero at madalas napapa-office sa school nila.Simula nung nabuo ito,madalas na silang napapaaway sa mga kapwa nilang Gangsters.Queens Vs. KingsWho will win in this Clash?Eh ang tanong,magkakaroon kaya ng gulo?O


Magkakaroon ng tinatawag nilang LOVE?

The Clash of the Gangsters [On-going]Where stories live. Discover now