Day 361.8

9.3K 386 11

(Laminated poem with a bouquet of blue roses)

Isandaang salita
Maliban sa "Mahal Kita"

Kanya ang araw.
Sa pagsikat at paglubog
Sa pagtawid sa bughaw ng langit
Hanggang sa pamamahinga
Sa dilim at kanlong ng buwan.

Ngunit kanya rin ang buwan.
Sa pagsikat at paglubog
Sa pagsasabog ng panaginip
Sa nahihimbing at nangangarap
Ng pag-ibig na siya.

At kanya ang lahat ng sandali
Sa pagitan ng muntikang pagtatagpo
Ng araw, buwan, at kahel sa langit.

Kanya ang mga mata,
Mga ngiti
At larawang
Aking ipipinta,
Sa lahat ng kulay
Ng araw at gabi.

Kanya ang pagpintig
Ng pusong maingay
Sa kanyang pangalan.

Oo, sa kanya
maging pag-aho't pagtakas
ng aking hininga.

Kanya. Ako'y kanya.

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon