Quan điểm chỉ đạo của đảng về cnh-hđh hiện nay

150 0 0

-Quan điểm CNH,HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời ki lên chủ nghĩa xã

hội, là 1 quan điểm cơ bản của đảng được đưa ra từ ĐH III. Bước vào thời kì

đổi mới trên cơ sở phân tích khoa học các điều kiện trong nước và quốc tế,

đảng ta đã nêu ra những quan điểm mới chỉ đạo quá trình thực hiện CNH,HĐH

đất nước trong ĐK mới. những quan điểm mới về CNH,HĐH được hội nghị lần

thứ 7 BCH khóa VII nêu ra và được bổ sung qua các ĐH VIII, IX,X của đảng.

-Một là CNH gắn với HĐH vàCNH,HĐH gắn với phát triển tri thức.Thế giới đã

trải qua 2 cuộc CM kĩ thuật. Cuộc CM kĩ thuật lần 1 diễn ra ở Anh với nội dung

chủ yếu là cơ khí hóa. Cuộc CM KHKT lần 2-CMKG và công nghệ hiện đại đã

tạo nên sự thay đổi to lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế-XH. Đây là điều kiện thuận

lợi để VN tiến hành CNH gắn với HĐH. Xét trên khía cạnh lịch sử CNH và HĐH

là 2 quá trình tách rời nhau,CNH rồi đến HĐH. Tuy nhiên, VN và những quốc gia

đi sau như VN có sự kết hợp CNH và HĐH là do trình độ LLSX trong nước còn

thấp kém.Nền kinh tế thế giới đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ chuyển

từ nền kinh tế công nghệ sang kinh tế tri thức. Để tránh khỏi tình trạng tụt hậu

các nước đi sau như VN phải có sự kết hợp CNH với HĐH, đồng thời gắn quá

trình CNH,HĐH với kinh tế tri thức.

-Hai là,CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế chính trị thường định hướng XHCN

và hội nhập kinh tế quốc tế. Thời kì đổi mới,CNH,HĐH được tiến hành trong

nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nhiều thành phần. Do đó,CNH HĐH

không phải chỉ là việc của nhà nước mà là việc của toàn dân, của mọi thành

phần kinh tế trong đó nhà nước là chủ đạo. Phương thức phân bổ nguồn lực

để CNH được thực hiện bằng cơ chế thị trường là chủ yếu. CNH,HĐH gắn với

phát triển kinh tế thị trường không những khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực trong nền kinh tế mà còn sử dụng chúng có hiệu quả để đẩy nhanh quá trình

CNH,HĐH đất nước. CNH,HĐH nền kinh tế nước ta hiện nay diễn ra trong bối

cảnh toàn cầu hóa kinh tế tất yếu phải hội nhập và mở rộng quan hệ kinh tế

quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế mở rộng quan hệ quốc tế đối thoại nhằm thu

hút vốn đầu tư nước ngoài thu hút công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm

quản lý tiên tiến của thế giới.. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát

triển. Hội nhập kinh tế quốc tế còn nhằm khai thác thị trường thế giới để tiêu

thụ các sản phẩm mà nhà nước ta có nhiều lợi thế, có sức cạnh tranh cao. Nói

cách khác đó là việc sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển

kinh tế nói chung và CNH,HĐH nói riêng nhanh hơn hiệu quả hơn.

-Ba là lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển

nhanh và bền vững. Để tăng trưởng kinh tế cần 5 yếu tố chủ yếu: vốn, khoa học

và công nghệ,con người,cơ cấu kinh tế,thể chế chính trị và quản lý nhà nước thì

con người là yếu tố quyết định.Để phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu

cầu của CNH,HĐH cần đặc biết chú ý đến phát triển giáo dục đào tạo.Nguồn

nhân lực cho CNH,HĐH đòi hỏi phải đủ số lượng,cân đối về cơ cấu và trình

độ,có khả năng nắm bắt và sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên

tiến của thế giới và có khả năng sáng tạo công nghệ mới.

Quan điểm chỉ đạo của đảng về cnh-hđh hiện nayĐọc truyện này MIỄN PHÍ!