4 : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

6.7K 0 1

• CÂU 4 : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

• a.) Đặt CM Việt Nam ,vào tiến trình chung của CM thế giới . • * Từ những năm 20 ,,một phát hiện quan trọng của HCM là sự biệt lập chia rẽ của các dân tộc thuộc địa , Người viết : • " Cách mạng Annam cũng là một bộ phận trong cách mạng thế giới. Ai làm cách mạng trong thế giới đều là đồng chí của dân Annam" . • * Người nói :" Làm cho các dân tộc thuộc địa từ trước tới nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một Liên minh Phương Đông tương lai , khối Liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của CM vô sản"(TT ,T2 ,tr24).

• b) Kết hợp chặt chẽ CN yêu nước với CN quốc tế trong sáng, độc lập dân tộc với CNXH. • * Để kết hợp CN yêu nước và CN quốc tế cần chống: • Chủ nghĩa vị kỷ dân tộc hẹp hòi cô lập biệt phái. Chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa sôvanh. . . • * HCM kêu gọi "tinh thân yêu nước chân chính" kết hợp với "tinh thần quốc tế vô sản chân chính". • Cụ thể:... • * Không vì thắng lợi của cách mạng nước mình mà làm tổn hại đến cách mạng nước bạn. • * Dù màu da có khác nhau , nhưng những người nô lệ cần đoàn kết lại để chống áp bức . • * Các Đảng cộng sản ở chính quốc cần giáo dục cho giai cấp công nhân nước mình tinh thần quốc tế vô sản chân chính, cần ủng hộ các dân tộc thuộc địa tự giải phóng . • * Độc lập dân tộc phải đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân , nếu độc lập mà dân cứ chết đói , chết rét thì độc lập cũng chẳng ích gì . Vì vậy độc lập dân tộc phải tiến lên CNXH .

• . C)Dựa vào sức mình là chính , tranh thủ sự giúp đỡ QT, không quên nhiệm vụ QTcao cả của mình . • Hồ Chí Minh nói : • "Đem sức ta mà giải phóng cho ta"."Tự lực cánh sinh , dựa vào sức mình là chính" . • "Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giup lấy mình đã". • "Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập". • ( TT, T6 , Tr 522 ) • ....Cần "giúp đỡ những người anh em ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn" . (TT,T1,Tr 36) • * Mỗi nước có điều kiện hoàn cảnh khác nhau nên đường lối cách mạng của mỗi nước phải độc lập tự chủ . Ta cần học tập kinh nghiệm cách mạng của các nước bạn nhưng chống "chủ nghĩa giáo điều" và "CN kinh nghiệm" kể cả"giáo điều kinh nghiệm" ... • * cần thiết phải giúp đỡ các nước anh em trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. (Mặt trận nhân dân ba nước Đông Dương)

• d) Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị , hợp tác sẵn sàng • "làm bạn với các nước dân chủ". • " Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp . Những người Pháp tư bản hay công nhân , thương gia hay trí thức nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như anh em bầu bạn" (TT,T5,Tr 587) • * Với các nước XHCN ... "vừa là đồng chí vừa là anh em". • * Hữu nghị bền vững với các nước láng giềng : Lào , Campuchia , Trung Quốc ... • HCM nói : "Thái độ nước Việt Nam đối với những nước Á Châu là một thái độ anh em , đối với ngũ cường là một thái độ bạn bè". (TT,T5,Tr 136) • * Mục đích để giữ gìn hoà bình " Chính sách ngoại giao của chính phủ thì chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ gìn hoà bình" ( TT,T5,Tr30 ) • Tóm lại : Hồ Chí Minh "vừa dân tộc vừa quốc tế"

• PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐÒAN KẾT DÂN TỘC KẾT HƠP SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY. • Cho dù tình hình thế giới có nhiều biến đổi phức tạp thì Đảng ta vẫn kiên trì đường lối hoà bình , hợp tác quốc tế , đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước , xây dựng CNXH ở VN trên tinh thần tư tưởng Hồ Chí Minh , bao gồm : • 1) Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại . • * Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế . • * Kết hợp lợi ích dân tộc với nghĩa vụ quốc tế . • Quan điểm của Đảng luôn coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của cách mạng thế giới , vì mục tiêu hoà bình , độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội . • - Một mặt đoàn kết , tiếp nhận sự ủng hộ của các nước XHCN và các nước anh em . Mặt khác giúp đỡ và ủng hộ phong trào cách mạng thế giới •

• 2)- Nêu cao nguyên tắc độc lập , tự chủ , tự lực tự cường . • Dựa vào nguồn lực trong nước gồm nguồn lực con người , đất đai , tài nguyên , trí tuệ , truyền thông lịch sử - văn hóa . • * Tận lực phát huy sức mạnh dân tộc - sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước , sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân . • * Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm tranh thủ vốn , kinh nghiệm quản lý , công nghệ và gia nhập thị trường quốc tế . • Nghị quyết hội nghị lần thứ IV BCHTW Đảng khoá VIII : • "Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới , khơi dậy và phát huy tối đa nội lực , nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế , ra sức cần kiệm để đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá ... Nâng cao ý chí tự lực tự cường , giữ vững bản sắc dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế" •

• 3) Đường lối ngoại giao rộng mở , đa phương hoá , đa dạng hoá hợp tác nhiều mặt với tất cả các nước , các tổ chức quốc tế . • Nguyên tắc hợp tác • - Tôn trọng độc lập chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ của nhau . • - Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau . • - Giải quyết mọi tranh chấp trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi , bằng phương pháp hoà bình thương lượng . •

• 4) Tình hình thế giới ngày nay chi phối đường lối ngoại giao và hợp tác quốc tế . *VNvới vị trí địa lý - chính trị , tài nguyên , dân số và tiềm năng nhiều mặt ... trở thành vị trí chiến lược của cộng đồng quốc tế . • * VN là đối tượng tiến công bằng "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc . • * Mở cửa hội nhập , đa dạng hoá , đa phương hoá vừa là thời cơ lại vừa thách thức . • Hơn bao giờ hết tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại sẽ là kim chỉ nam cho Đảng ta giữ vững mục tiêu hoà bình , độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội . •

4 : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!