6.tt HCM về xây dựng nhà nc trong sạch vững mạnh hiệu quả

4.5K 1 0

6.tt HCM về xây dựng nhà nc trong sạch vững mạnh hiệu quả

4. XD NN tr.sạch, v.mạnh, hoạt động có h.quả a. Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của NN HCM cho rằng, khi ch.quyền còn non trẻ, hay khi chuyển g.đoạn, c.mạng thường gặp kh.khăn, th.thách. Những tiêu cực trong CBCC dễ tr.thành ng.cơ làm biến chất NN. Càng phải chú ý b.đảm sự tr.sạch, v.mạnh của các cấp ch.quyền.

Khi mới thành lập nước, HCM đã gửi thư nhắc nhở ch.quyền các cấp cần đề phòng căn bệnh: trái phép, cậy thế, hủ hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. HCM viết: "Chúng ta không sợ s.lầm, nhưng đã nhận biết s.lầm thì phải ra sức s.chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ, 

ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức s.chữa; nếu không tự s.chữa thì Ch.phủ sẽ không khoan dung. Vì hạnh phúc của DT, vì lợi ích của nước nhà, mà tôi phải nói. Ch.ta phải ghi sâu những chữ "công bình chính trực" vào lòng"  HCM nhắc nhở phải đề phòng và khắc phục những tiêu cực sau: Đặc quyền, đặc lợi  Muốn XD NN tr.sạch, v.mạnh phải tẩy trừ thói c.quyền, h.dịch, lạm dụng ch.quyền làm lợi cho cá nhân, như thế là sa vào ch.nghĩa cá nhân.

Tham ô, l.phí, q.liêu  HCM coi là - "giặc nội xâm", - "giặc ở trong lòng", - Thứ giặc nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm. HCM viết: "Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu dù cố ý hay không cũng là bạn đồng minh của thực dân và PK... Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám".

HCM đã ký - Sắc lệnh tội đưa và nhận hối lộ từ 5 20 năm tù và nộp gấp đôi số tiền nhận hối lộ. - Ký lệnh nói rõ tội tham ô, trộm cắp của công là tội tử hình. - HCM lên án gay gắt bệnh l.phí. Người đòi hỏi phải biết qúy từng đồng xu, bát gạo do dân đóng góp. - L.phí ở đây được HCM x.định là: sức l.động, là thời giờ, là tiền của của dân, của nước. - Do đó, chống l.phí là b.pháp để tiết kiệm, là v.đề quốc sách của mọi q.gia.

HCM, đã ph.bình những biểu hiện q.liêu ở các cấp ch.quyền là : - Không sát thực tế, - Không theo dõi và g.dục c.bộ, - Không gần gũi q.chúng. - Trọng h.thức mà không x.xét khắp mọi mặt, - Không đi sâu vào từng v.đề. - C.bộ chỉ biết viết chỉ thị, khai hội, xem b.cáo, không k.tra đến nơi đến chốn...

Nên - Có mắt mà không thấy suốt, - Có tai mà không nghe thấu, - Có ch.độ mà không giữ đúng, - Có kỷ luật mà không nắm vững... Thế là bệnh q.liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, l.phí. phải tẩy sạch bệnh q.liêu.

"Tư túng", "chia rẽ", "kiêu ngạo" Theo HCM, "tư túng", "chia rẽ", "kiêu ngạo" - Làm mất đ.kết, gây rối cho công tác, - Tệ kéo bè, kéo cánh, người có tài, có đức không được trọng dụng - Tệ cậy thế, kiêu ngạo, lên mặt "quan c.mạng" làm mất uy tín của Ch.phủ.

b. Tăng cường tính nghiêm minh của PL đi đôi với đẩy mạnh g.dục đ.đức c.mạng Theo HCM, để XDNN tr.sạch, v.mạnh, - Phải kết hợp một cách nh.nhuyễn giữa q.lý XH bằng PL với việc phát huy giá trị đ.đức tr.thống tốt đẹp của người VN,( tức kết hợp cả "đức trị" và "pháp trị"). Theo HCM, ph.luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, dù kẻ đó ở cương vị nào, nghề nghiệp gì để giữ nghiêm kỷ cương phép nước

Liên hệ thực tiễn a. Nh.nước phải đ.bảo q.l.chủ của nh.dân Để đ.bảo q.l.chủ th.sự của nh.dân phải: - Mở rộng DC trên tất cả các l.vực, - Đồng thời tăng cường pháp chế XHCN. - HP và PL phải thể chế DC q.l.chủ của nh.dân, - Đ.bảo mọi người dân b.đẳng trước ph.luật. - X.dựng và thực hiện q.tắc DC trong c.đồng dân cư, (quy tắc đó không được trái PL). - Cần thực hiện tốt Quy chế DC ở cơ sở đã được Ch.phủ ban hành.

b. Kiện toàn bộ máy h.chính nh.nước Để XDNN vững mạnh, đòi hỏi - Phải cải cách, x.dựng, kiện toàn bộ máy h.chính NN, - Đ.bảo nền h.chính DC, tr.sạch, v.mạnh - K.quyết khắc phục q.liêu, cửa quyền, phiền hà, th.nhũng,... - Cần tinh giản bộ máy NN, nâng cao ph.chất đ.đức, năng lực của CBCC

 Trong đ.kiện hiện nay cần chú ý: - Tiếp tục cải cách thủ tục h.chính; - Đề cao tr.nhiệm người đứng đầu trong việc g.quyết khiếu kiện của công dân - Tiêu chuẩn hoá, sắp xếp lại đội ngũ CBCC, - XD đội ngũ CBCC vừa có đức, vừa có tài, giỏi ch.môn, ng.vụ. - Công tác đ.tạo, b.dưỡng CBCC phải DC tiến hành th.xuyên, đ.bảo Ch.lượng. - Các đ.tạo, b.dưỡng c.bộ ngành tư pháp phải DC đ.mới, nâng cao ch.lượng.

c. Tăng cường hơn nữa sự l.đạo của Đảng đối với nh.nước Trong g.đoạn hiện nay, t.cường sự l.đạo của Đảng đối với NN là tr.nhiệm cực kỳ q.trọng của Đảng cầm quyền. Yêu cầu đó thể hiện ở 2 nội dung sau: Môt là, Đảng l.đạo để NN thể chế hoá đ.lối, chủ trương của Đảng, vừa đ.bảo sự l.đạo của Đảng vừa phát huy v.trò q.lý của NN.

Hai là, tiếp tục đổi mới ph.thức l.đạo của Đảng đối với nh.nước. Cụ thể là: - Đảng l.đạo bằng đ.lối, bằng t.chức và bộ máy của Đảng trong các c.quan NN, - Đảng l.đạo bằng sự gương mẫu của Đảng viên hoạt động trong bộ máy NN, - Đảng l.đạo bằng công tác k.tra, công tác cán bộ trong HTCT trên cơ sở đ.bảo chức năng, nh.vụ, quyền hạn của NN.

- B.chất, t.chất của NN ta gắn liền với v.trò, tr.nhiệm của ĐCS, do đó, phải làm cho ĐCS VN th.sự tr.sạch, v.mạnh. - Quyền l.đạo của Đảng x.phát từ sự uỷ quyền của GCCN, nh.dân l.động, DT. Do đó v.trò l.đ ạo c ủa Đảng trở thành nh.tố quyết định XD th.công NNPQ và là yếu tố đ.bảo t.chất XHCN của nền DC ở nước ta hiện nay

6.tt HCM về xây dựng nhà nc trong sạch vững mạnh hiệu quảĐọc truyện này MIỄN PHÍ!