For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Hoc matlab

5.3K 5 4

Bài giảng Tin Ứng dụng 2 - Matlab 7

- 1 -

ĐẠI HỌC THỦY LỢI

BỘ MÔN QUẢN LÝ TỔNG HỢP BIỂN VÀ ĐỚI BỜ

------  ------

MATLAB

TIN HỌC ỨNG DỤNG - HỌC PHẦN II

(Tài liệu tham khảo & Bài tập cho sinh viên Kỹ thuật Biển - K45)

Nguyễn Bá Tuyên

Nguyễn Quang Chiến

Hà Nội, tháng 08 năm 2007

Bài giảng Tin Ứng dụng 2 - Matlab 7

- 2 -

MỤC LỤC

1. CHƯƠNG I: MATLAB CĂN BẢN .......................................................................4

1.1. Matlab - ngôn ngữ của tính toán kỹ thuật.........................................................4

1.2. Khả năng và những ứng dụng của Matlab ........................................................ 4

1.3. Đặc điểm của Matlab .......................................................................................6

1.4. Cài đặt và khởi động Matlab 7.0.......................................................................7

1.5. Quản lý không gian làm việc của Matlab..........................................................8

1.6. Ghi & phục hồi dữ liệu...................................................................................11

1.7. Sử dụng Help.................................................................................................12

1.8. History & Editing...........................................................................................13

2. CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN TRONG MATLAB .................................................. 15

2.1. Matlab - một máy tính cá nhân .......................................................................15

2.2. Biến trong Matlab..........................................................................................16

2.3. Các kiểu dữ liệu - Định dạng kết quả.............................................................. 17

2.4. Các kiểu dữ liệu số & số phức........................................................................18

2.5. Các ký tự, Chuỗi và Văn bản..........................................................................19

2.6. Các hằng số dựng sẵn.....................................................................................20

2.7. Các hàm dựng sẵn..........................................................................................20

2.8. Các phép toán quan hệ...................................................................................23

2.9. Các phép toán logic........................................................................................ 24

2.10. Kết hợp nhiều lệnh trên một dòng; Ẩn kết quả tính.....................................26

Hoc matlabĐọc truyện này MIỄN PHÍ!