BÀI GIẢNG KINH TẾ QUỐC TẾ

14.8K 20 7

CHƯƠNG MỘT

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ

1.1.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÔN HỌC

1.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kinh tế quốc tế 

Kinh tế quốc tế (International Economics) nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa các nước, các nền kinh tế  và các khu vực kinh tế trên thế giới.

Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu  những vấn đề phân phối và sử dụng tài nguyên giữa các nền kinh tế, giữa các quốc gia thông qua con đường mậu dịch, nhằm đạt được sự cân đối cung - cầu về hàng hoá, dịch vụ, tiền tệ trong phạm vi mỗi nước và trên tổng thể nền kinh tế toàn cầu.

Khái niệm “mậu dịch” trong Kinh tế quốc tế được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả trao đổi hàng hoá, dịch vụ và sự di chuyển nguồn lực sản xuất, tài chính tiền tệ giữa các quốc gia. Do vậy, có thể khái quát: Kinh tế quốc tế nghiên cứu tính quy luật của mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thông qua trao đổi hàng hoá, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, sự chuyển đổi tiền tệ và sự thanh toán giữa các quốc gia.

Kinh tế quốc tế có vai trò quan trọng đối với những người nghiên cứu về kinh tế nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại thương và kinh tế học phát triển. Với xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới hiện nay, Kinh tế quốc tế càng có vị trí quan trọng. Bởi vì không có một chính sách kinh tế nào, một biến động chính trị - xã hội nào xảy ra ở nước này mà lại không ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến nền kinh tế các nước khác. Do đó, sinh viên kinh tế cần phải được trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để hiểu về các mối quan hệ đó, hiểu được những gì đang diễn ra trên bình diện thương mại thế giới và ảnh hưởng của nó tới ngườ sản xuất, người tiêu dùng trong mỗi quốc gia.

1.1.2.Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học

Đối tượng nghiên cứu của Kinh tế quốc tế chính là nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên không phải nghiên cứu nó ở trạng thái tĩnh mà là ở trạng thái động, tức là mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước thông qua con đường mậu dịch, liên kết, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Nghiên cứu Kinh tế quốc tế cần giải quyết các nhiệm vụ sau:

1.Trang bị cho sinh viên kiến thức để hiểu biết về nền kinh tế thế giới hiện đại.

2.Dựa trên kiến thức của kinh tế học để phân tích lợi ích của mậu dịch tự do và các chính sách hạn chế mậu dịch.

3.Phân tích các hình thức, lợi ích của việc liên kết kinh tế trên bình diện quốc tế và tác động của sự di chuyển nguồn lực quốc tế với nước dầu tư và nước tiếp nhận đầu tư.

4.Phân tích khía cạnh tài chính của mậu dịch quốc tế nhằm thấy được sự vận động của thị trường tiền tệ giữa các nước, các khu vực trên thế giới.

1.1.3.Nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học

* Nội dung của môn học bao gồm 7 chương:

- Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế 

- Chương 2: Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế 

BÀI GIẢNG KINH TẾ QUỐC TẾĐọc truyện này MIỄN PHÍ!