boi thuong ngoai hop dong(19)

1.3K 0 0

NGHĨA VỤ NGOÀI HỢP ĐỒNG

Bài tập tình huống số19

Để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị nạn ta cần xem xét đến các yếu tố làm căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Có thiệt hại xảy ra trên thực tế : việc A lái xe ô tô gây tai nạn cho người đi đường cùng chiều thì gây ra 1 thiệt hại cho người này. Thiệt hại ở đây là thiệt hại về sức khỏe,vật chất có thể có thiệt hại về tinh thần.

Có hành vi trái pháp luật : Trong tình huống trên, A đã gây ra tai nạn cho người đi xe máy cùng chiều. Hành vi gây tai nạn là một hành vi trái luật vì nó đã xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người đi xe máy

Có mối liên hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật: thiệt hại của người đi xe máy là kết quả trực tiếp của hành vi điều khiển ô tô của A gây ra

Có yếu tố lỗi : Xét về yếu tố lỗi ta có thể chia ra nhiều cách hiểu khác nhau về việc xác định có lỗi hay không có lỗi. Theo chúng tôi, trong trường hợp này các bên phải chứng minh.

Kiểm sát viên A được lãnh đạo Viện kiểm sát phân công làm việc với Tòa về 1 vụ án hình sự và A đã mang toàn bộ hò sơ của vụ án nói trên sang tòa để hội ý bằng xe của cơ quan với văn bản điều xe hợp lệ của viện. Trên đường đi, A đã gây tai nạn cho 1 người đi xe máy cùng chiều.

Xem xét vụ việc trên, chúng tôi thấy rằng hành vi gây ra tại nạn cho người đi xe máy cùng chiều của ông A là hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ căn cứ vào điều 619 Bộ luật dân sự 2005. " Thi hành công vụ được hiểu là việc cán bộ, công chức nhà nước thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật phù hợp với chức danh công chức hoặc thực hiện một công việc được người phụ trách trực tiếp hay thủ trưởng đơn vị phân công. Công vụ có thể được thực thi tại công sở hoặc ngoài công sở, trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính. ". Để xác định chủ thể có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người bị nạn cần phải làm rõ mối quan hệ pháp lý sau :

Mối quan hệ giữa A với Viện kiểm sát. Đây là mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với cơ quan nhà nước. Theo quy định thì " cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức phải bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức của mình gây ra trong khi thi hành công vụ. " Như vậy, khi A được Viện kiểm sát phân công làm nhiệm vụ thì Viện kiểm sát phải chịu trách nhiệm về hành vi của A liên quan đến nhiệm vụ.

Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và người bị nạn. Đây là mối quan hệ giữa bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại. Mối liên hệ này phát sinh khi A - cán bộ của Viện kiểm sát có hành vi gây ra thiệt hại cho người bị nạn. Viện kiểm sát là cơ quan nhà nước, A là cán bộ, công chức gây thiệt hại cho người bị nạn thì Viện kiểm sát phải bồi thường thiệt hại do hành vi của cán bộ, công chức mình gây ra theo Điều 619 BLDS 2005.

Như vậy, thông qua 2 mối quan hệ pháp lý này, nếu xét về điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng. Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị nạn là Viện kiểm sát chứ không phải ông A. Căn cứ pháp luật để áp dụng khi xác định chủ thể phải bồi thường là Điều 604, Điều 619 BLDS 2005.