Day 138.1

7.7K 292 17

(Unsent messages)

MON AT 02:22 AM

Jia : I miss you.

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon