Day 83

7.8K 351 41

(Jia's journal)

I told him that I wanted to carry half of his pains and burdens.

I told him that I wanted to share his tears.

Pero nakakatakot pala.

Kaya ko bang makita kung ano'ng nakita niya? Kaya ko bang makita siya... at si Neah?

Will this love give up once I see her begging him... not to give her up?

Am I ready to break?

---
TCWDM : Pasingit. I strongly advise na wag nyo nang hintayin ngayong gabi ang susunod na updates. Jia will be watching Neah's vids. So, take care of your hearts, first. Kung tingin ninyo, hindi n'yo kayang mapanood yung vids ni Neah, then, don't. Salamat. ^_^

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon