cau 7 - ban chat nhan thuc thuc tien va vai tro cua thuc tien voi nhan thuc , y nghia phuong phap lu

6.4K 0 0

Câu 7:quan điểm triết học Mac-lê về bản chất của nhận thức,thực tiễn và vai trò của thực tiễn với nhận thức,ý nghĩa phương pháp luận:

a)Quan điểm về bản chất nhận thức:

-Nhân thức là 1 quá trình phản ánh tích cực tự giác sáng tạo ra những tri thức TGKQ

-Dựa trên 4 nguyên tắc cưo bản:

+Thừa nhận TG v/c khách quan độc lập với ý thức của con người

+Thừa nhận con người có khả năng nhận thức thế giứoi nên nhận thức chỉ phản ánh khách quan về bộ có con người

+Khẳng định sự phản ánh là quá trình BC,tích cực tự giác sang tạo

+Coi thực tiên xlà cuộc sống chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức,là động lực mục đích của nhận thức là tiêu chuẩn kiểm tra thực tiễn

Suy ra bản chất của nhận thức là 1quá trình đi từ trình đọ nhận thức kinh nghiệm đến nhận thức lý luận ,từ nhận thức thong thường đến nhận thức khoa học

-Quan điểm về thực tiễn :

+thực tiễn là 1 k/n triết học dung để chỉ tất cả hđ v/c ,cảm tính có mục đích có tính lịch sử ,XH của con người nhằm cải tạo TN-XH

+Đây là những hành động có sự tác động trực tiếp của con người vào TG bên ngoài làm biến đổi nó mà con người có thể nhận thức được bằng cảm giác

+Đay là hđ tự giác có mục đích chứ ko phải bản năng tự phát vì khi con người tiến hành hđ thưucj tiễn nào cũng nhằm mục đích nào đó để đáp ứng nhu cầu của mình

+Đây là hđ có tính lịch sử -XH có nghĩa là hđ đó ko tách rời quá trình phát triển của lịch sử của toàn Xh .Khi Xh bắt đầu thì hđ thực tiễn cũng bắt đầu theo ,hđ này tiếp thu kinh nghiệm lịch sử toàn nhân loại và vận dụng kinh nghiệm ấy vào hiện tại để cải biến hiện thựckhách quan

+Hình thức cơ bản của thực tiễn:hđ SX-v/c,hđ chính trị-XH,hđ KH-kĩ thuật

+Hđ Sx-v/c:là hđ cơ bản nhất của thực tiễn vì con người tồn tại bằng cách ăn,uống,ở ....để tham gia hđ khác.muốn vậy phải KĐSX.Đay là hđ mà trong đó con người phải sử dụng công cụ tác động vào tự nhiên để tạo ra của cải v/c,tạo ra điều kiện thiết yếu để duy trì sự sống và phát triển,nhờ cp hđ này -nó là cơ sở cho sự tồn tại của hđ khác

+Hđ chính tri-XH:thẻ hiện tính mục đích và tính tự giác cao của con người nhằm chuyển biến các quan hệ XH ,Nếu thiếu hđ này thì Xh ko phát triển

+Hđ KH-KT:là hình thức hđ đăch biệt của thực tiễn .Đó là những hđ của con người tiến hành đẻ nhận thức TN-XH ,từ đó phát minh ra những giải pháp KHKT,biến KHKT thành LLSX trực tiếp nhằm phát triển Sx

b) Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức,ý nghĩa phương pháp luận:

-Thực tiến là cơ sở ,động lực của nhận thức vì:

_Con người muốn sống,tồn tại phải SX ,cải tạo XHdo đó buộc phải nhận thức TG quanh mình

+Nhận thức mà ta có được đều trực tiếp,gián tiếp nảy sinh từ hoạt động thực tiẽn

_Trong hđ thực tiễn con người sử dụng công cụ lđ ,tác động vào sự vật buộc sự vật lộ ra bản chất từ đó ocn người nhận thức được bản chất ấy,vận dụng bản chất quy luật ấy vào thực tiễn,Nhờ hđ thực tiễn các giác quan của con người được phát triển tính tế hơn ,hoàn thiện hơn .Thưucj tiễn đặt ra nhiệm vụ,thúc đẩy nhận thức phát triển .Nhờ hđ thực tiễn con người tảoa công cụ,phương tiện ngày càng tinh vi hơn giúp choqua s trình nhận biết thế giới tốt hơn

-Thực tiễn là mục đích của nhận thức các tri thức KH chỉ có giá trị khi được áp dụng vào thưucj tiễn ,cải tạo hiện thựckhách quan,đáp ứng nhu cầu v/c tinh thần con người,XH+Học phải đi dôi với thực hành,lý luận ấy phải được hành động trong thực tiễn

-Thực tiễn là tính chất kiểm tra chân lý:

+Thực tiễn là thước đo giá trị của những tri thức đạt được trong nhận thức

+Thực tiễn phải kiểm tra mứoi thấy được cái đúng sai từ đó ko nhừng điều chỉnh bổ xung sửa chưuã hoàn thiện nhận thức của mình

cau 7 - ban chat nhan thuc thuc tien va vai tro cua thuc tien voi nhan thuc , y nghia phuong phap luĐọc truyện này MIỄN PHÍ!