cau 6 - quy luat phu dinh va y nghia phuong phap luan

6.5K 0 1

Câu 6:phân tích nội dung quy luật của phủ địnhcủa phủ định,ý nghĩa phương pháp luận

-K/n phủ định và phủ định biện chứng:

+PĐ là sự xoá bỏ sự tồn tại của sv htg nào đó

+PĐ siêu hình:là sự PĐ có sự can thiệp tác động từ bên ngoài để cản trở hoặc xóa bỏ sự phát triển tự nhiên của sv,VD:bão làm đổ cây

+PĐ biện chứng:là sự PĐ có sự thay thế cho nhau của sv,htg trong qua trình vận động ,phát triển của TGKQ. Đó là sự xoa bỏ cãi cũ nhưng kế thừa yếu tố tích cực của cái cũ để hình thành cái nới của chính sv,htg ấy trong qua strình phát triển của mình-có 2 đặc trưng:sv tự phủ định mình do mâu thuẫn trong lòng nó ,ko phải do ý muốn chủ quan mà mang tính khách quan

-Quy luật phủ định của phủ định:

Mối quan hệ biện chứng giữa cái phủ định và cái khẳng định trong quá trình phát triển sv htg.phủ định biện chứng là điều kiện cho sự phát triển cái mới ra đời là kq của sự kế thừa những nội dung tích cực từ cái cũ phát huy nó trong sv mới tạo nên tính chu kỳ của sự phát triển

+Qua trình vận động và phát triển của sv là qua trình thể hiên sự hủ định biện chứng tức là nó vừa mang tính khách quan vừa mang tính kế thừa

+Đo là sự phát triển dường nhưu quay về điểm xuất phát ban đầu nhưng trên cơ sở cao hơn,qua một sô lần PĐ

+PĐ của PĐ là 1 phạm trù triết học dung để chỉ sự vận động phát triển của sv thong qua 2 hay nhiều lần phủ địnhbiện chứng.SV,htg dường như quay lại điểm xuất phát ban đầu trên cơ sở cao hươn

+Qua trình phát triển của sv mang tính giai đoạn và chu kỳ,qua một số giai đoạn thì hình thành chukỳphát triển,đồngthời tiếp tục mở ra 1 chu kỳ phát triển mới,cứ thế mà làm cho sv ko ngừng vận động và phát triển

+Quy luật PĐ của PĐ khái quat xu hướng tất yếu lên của sv là xu hướng phát triển nhưng chú ý :sv ko tién lên theo con đường thẳng mà có xu hướng đi theo con đường xoáy chon ốc(có kế thừa ,lặp lại ,tiến lên,vô tận)

VD:sâu,nhộng,ken,ngài.trứng, nhiều sâu con

-Ý nghĩa phương phap luận:

+QLPĐ của PĐ chỉ cho ta biết rằng trong thực tế cuộc sống luôn phải biết phát hiện ra cái mới ,ủng hộ làm theo cái mứoi

+Phải tôn trọng quá khứ đồng thời phải biết kế thừa cái cũ

+Chống bảo thủ trì trệ

+Chống phủ định sạch trơn cái cũ coi thường ko biết thừa kế cái cũ

cau 6 -  quy luat phu dinh va y nghia phuong phap luanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!