Luận Ngữ- Khổng Tử

11.8K 14 0

Luận Ngữ- Khổng Tử

Luận Ngữ/Thiên 1: Học Nhi

Mục lục

[ẩn]

* 1 Chương 1:1

* 2 Chương 1:3

* 3 Chương 1:4

* 4 Chương 1:5

* 5 Chương 1:8

* 6 Chương 1:8

* 7 Chương 1:9

* 8 Chương 1:10

* 9 Chương 1:15

[sửa] Chương 1:1

* Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận.

Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Nhân bất tri nhi bất uấn.

有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍

[sửa] Chương 1:3

* Trong những người có lời nói khéo léo, đáng mặt hiền lành, thì ít có kẻ nhân.

Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân

巧言令色,鮮矣仁

[sửa] Chương 1:4

* Mổi ngày ta xét ba điều: Làm việc cho ai có hết lòng khổng? Đối với bạn có vẹn chử tín không ? Đạo thầy truyền có học không ?

Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vi nhân mưu, nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao, nhi bất tín hồ? Truyện, bất tập hồ?

吾日三省吾身:為人謀,而不忠乎?與朋友交,而不信乎?傳,不習乎?

[sửa] Chương 1:5

* Nước có ngàn cỗ xe.

Thiên thặng chi quốc

道千乘之國

[sửa] Chương 1:8

* Không làm bạn với kẻ không giống mình.

Vô hữu bất như kỷ giả

無友不如己者

[sửa] Chương 1:8

* Phạm sai lầm đừng ngại hối cải.

Quá tắc vật đạn cải

過則勿憚改

[sửa] Chương 1:9

* Cẩn thận lúc cha mẹ chết, nhớ đến tổ tiên xa, thì cái đức của dân trở nên hậu

Thận chung, truy viễn, đức qui hậu hĩ

慎終追遠,民德歸厚矣

[sửa] Chương 1:10

* Năm điều là ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhượng.

Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng

夫子溫,良,恭,儉

[sửa] Chương 1:15