(-) Day 2537

6.8K 346 37

(Neah and Helga)

TUE AT 08:38 PM

Helga : Bakit lagi mong pinaglalaruan ang Kuya ko?!

Helga : Ang sama ng ugali mo!

Helga : Alam mo ba kung gaano niya pinaghirapang ipagawa sa designer yung damit na gusto niyang ibigay sayo?

Helga : You don't have the slightest idea!

Helga : Para acquiantance date lang, hindi mo mapagbigyan?

Helga : Kung ayaw mo sa kanya, wag mong paasahin!

Helga : Wag mong paglaruan!

Helga : Lagi kang nagse-set ng date, hindi mo naman pinupuntahan!

Helga : Lagi mong pinaghihintay ang Kuya ko!

Helga : Lagi mong binabasted kapag trip mo!

Helga : Tapos paaasahin mo uli kapag nanglandi na naman siya!

Helga : Ang sama-sama mo!

Helga : Hindi ka naman ganun kaganda!

Helga : I hate you!

Helga : Hindi kita tatanggaping ate kahit na kailan!

Helga : I HATE YOU!

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon