Câu 8. Trình bày các nguyên tắc và điều kiện cho vay của NHTM?

6.9K 1 0

Câu 8. Trình bày các nguyên tắc và điều kiện cho vay của NHTM? Liên hệ thực tế việc chấp hành các nguyên tắc và điều kiện cho vay của các NHTM Việt Nam?

- Nguyên tắc cho vay :

+ 1.sử dụng vốn vay đúng mục đich theo thỏa thuận trog hợp đồng tín dụng.

+ 2.hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn đã thỏa thuận

+ 3.cho vay dựa trên phương án/dự án có hiệu quả

- Điều kiện cho vay :

+ có năng lực pháp luật dân sự,năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm trước pháp luật

+ đủ khả năng tài chính để đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết

+có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

+ thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định : 1, đảm bảo bằng t/sản thế chấp; 2 là = t/sản cầm cố; 3 là hình thức bảo lãnh bởi người thứ 3; 4 là = t/sản được tạo lập từ nguồn vốn vay ).

Câu 8. Trình bày các nguyên tắc và điều kiện cho vay của NHTM?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!