Câu 21. Trình bày khái niệm và quy trình thanh toán bằng ủy nhiệm thu

9.4K 2 4

Câu 21. Trình bày khái niệm và quy trình thanh toán bằng ủy nhiệm thu? Liên hệ thực tế tình hình cung ứng dịch vụ thanh toán bằng UNT của các NHTM Việt Nam hiện nay?

-Định nghĩa : Uy nhiêm thu là giấy ủy nhiệm đòi tiền do người thụ hưởng phát hành gửi vào ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền từ người mua hàng hóa,hoặc dịch vụ.

-Quy trình thanh toán :

1a.sau khi giao hàng,cung ứng d/vụ người thụ hưởng lập 4 liên ủy nhiệm thu kèm theo chứng từ giao hàng nộp vào NH phục vụ mình.

1b.nộp vào NH phục vụ người trả tiền

1c.Người mua thông báo bằng văn bản cho nh phục vụ mình về việc thanh toán cho người thụ hưởng bằng ủy nhiệm thu

2.NH phục vụ người thụ hưởng sau khi nhận được chứng từ do người thụ hưởng gửi đến sẽ tiến hành ký tên, đóng dấu ghi vào sổ theo dõi ủy nhiệm thu và gửi bộ chứng từ này cho NH phục vụ người trả tiền.

3.Ngân hàng phục vụ người trả tiền kiểm tra các chứng từ nhận được và làm thủ tục trích tài khoản tiền gửi cuarcacs bên trả tiền và báo nợ cho họ

4.NH phục vụ người trả tiền chuyển tiền đến ngân hàng phục vụ người thụ hưởng để thanh toán cho người thụ hưởng

5.NH phục vụ người thụ hưởng ghi có vào tài khoản tiền gửi của người thụ hưởng và báo có cho họ.

Câu 21. Trình bày khái niệm và quy trình thanh toán bằng ủy nhiệm thuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!