Câu 19. khái niệm và quy trình thanh toán bằng séc

8.5K 4 3

Câu 19. Trình bày khái niệm và quy trình thanh toán bằng séc? Liên hệ thực tế những quy định cơ bản trong cung ứng và thanh toán séc của các NHTM Việt Nam hiện nay?

- Định nghĩa : Séc là lệnh trả tiền do chủ tài khoản tiền gửi phát hành yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi của mình để trả cho người thụ hưởng có tên trên tờ séc,hoặc trả theo lệnh của người ấy,hoặc trả cho người cầm séc 1 số tiền nhất định bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Quy trình thanh toán = séc

            (1) Sau khi nhận được hh,dv ng trả tiền phát hành séc và giao cho ng hưởng thụ

(2) Ng thụ hưởng ktra tính hợp lệ của séc, lập 3 liên bảng kê nộp séc cũng các tờ séc nộp vào NH ng hưởng thụ hoặc NH ng trả tiền

3. NH ng thụ hưởng ktra séc và bảng kê nộp séc. Nếu hợp pháp thì chuyển cho NH ng trả tiền, ng lại có quyền từ chối thanh toán

4. NH ng trả tiền ktra séc và bảng kê nộp séc. Nếu hợp pháp và tài khoản ng trả tiền có đủ tiền thì trích khoản tiền gửi cho ng trả tiền và báo Nợ cho họ

5. NH ng trả tiền thông báo cho NH ng thụ hưởng để thanh toán cho ng thụ hưởng

6. NH ng thụ hưởng ghi Có vào tài khoản tiền gửi của ng thụ hưởng và báo Có cho họ

 

- Liên hệ thực tế những quy định cơ bản trong cung ứng và thanh toán séc của các NHTM Việt Nam hiện nay  thông tư SỐ 159-NH/TT NGÀY 4-12-1989 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 146-NH/QĐ NGÀY 1-11-1989 VỀ THỂ LỆ THANH TOÁN BẰNG SÉC ĐỊNH MỨC.

IV. Thu nhận và tổ chức thanh toán séc định mức của khách hàng nộp vào.

1. Khách hành phải lập bảng kê nộp séc theo quy định của chế độ kế toán Ngân hàng hiện hành.

2. Ngân hàng từ chối không nhận những tờ séc không hợp lệ (theo quy định điều 5 Thể lệ thanh toán bằng séc định mức), trả lại khách hàng để khách hàng tự giải quyết. Nếu phát hiện séc giả mạo, thanh toán viên phải giữ lại các tờ séc giả mạo đó và phải báo cáo ngay thủ trưởng đơn vị biết để có biện pháp xử lý ngay.

3. Sau khi xử lý ghi Có tài khoản của khách hàng, thanh toán viên phải đóng dấu "đã thanh toán Ngày... Tháng... Năm..." vào mặt trước các tờ séc đó. Riêng Ngân hàng chuyên doanh phải lập các bảng kê kèm theo các tờ séc khách hàng nộp vào và chuyển sang Ngân hàng Nhà nước xử lý tiếp.

4. Ngân hàng Nhà nước kiểm tra các bảng kê kèm các tờ séc của Ngân hàng chuyên doanh chuyển sang. Nếu phát hiện có tờ séc bất hợp lệ, séc nghi vấn, hoặc có sai sót về số học giữa bảng kê và các tờ séc, Ngân hàng Nhà nước trả lại Ngân hàng chuyên doanh giải quyết.

5. Tổ trưởng hoặc trưởng bộ phận thanh toán séc định mức phân loại các tờ séc theo tên Ngân hàng của đơn vị trả séc đã ghi trên séc thành 3 nhóm:

- Các tờ séc do Ngân hàng mình mở tài khoản 232.