dos: the danger in falling

36 4 0
                  

DOS:
The Danger In Falling

clara &
mattias

mabait si gustavo. maginoo. may dating. ngunit hindi mabaling ni clara ang nararamdaman sa kanya.

sinubukan ng dalaga. kada magkasama sila ay sinusubukan niyang ngumiti sa mga kwento nito kahit ang gusto niyang gawin ay tumakbo patungo sa tahanan nina mattias at magmakaawa.

kada umaga, tuwing magigising siya, iyon agad ang pumapasok sa kanyang isipan, na ilang minuto ay maglalaho rin. maaalalang kahihiyan lamang 'yon sa sarili at sa magulang.

ngayong araw ay inaalala niya ang tingin ni mattias sa kanya kahapon, parang may pag-asa sa mga tingin na iyon. o iyon lang ang gusto niyang isipin.

gustavo: akala ko perpekto ang sa inyo.

nabaling ang atensyon ni clara kay gustavo sa narinig. bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba.

clara: ha?

baka mali lang siya ng pagkaintindi, isip niya.

imposible ang kanyang narinig. bakit nito gustong pag-usapan ang relasyon nila ni mattias?

ngunit ngumiti ito sa kanya, lalo lamang siyang kinabahan.

gustavo: pasensya na.

tumawa ang lalaki.

gustavo: ilang araw ko na rin gustong tanungin, inaalala ko lang baka magalit ka.

hindi makuha ni clara ang tinutukoy ni gustavo. naiisip niyang tungkol sa kanila ni mattias ang sinasambit nito pero may pagdududa siya. baka iba naman ang sinasabi nito.

nanatili ang naguguluhang tingin niya kay gustavo.

gustavo: anong nangyari?

nanigas ang katawan ni clara. nabigla siya sa tanong kahit alam niyang may posibilidad na ito nga ang tinutukoy ng lalaki.

hindi siya nakapagsalita. nakatitig lamang siya sa binata, sinusukat sa mga mata nito kung dapat ba siyang sumagot.

may kung ano sa mga mata ni gustavo na hindi alam ni clara kung anong ibig sabihin.

sasagot na sana siya nang isara niya ang bibig. naaalala niyang si gustavo ang dahilan ng paghihiwalay nila.

gustavo: ako nga?

napasinghap si clara.

clara: h-ha?

bumaling ang mata ni gustavo sa kanilang harapan.

gustavo: tinatarayan ako ng kapatid niya. nagsimula lang noong naghiwalay kayo.

hindi alam ni clara kung anong sasabihin.

gustavo: hindi ko alam kung bakit may isyu pa rin sa'ting dalawa.

clara: sabi niya... maaari raw kitang mahalin.

lumingon si gustavo sa kanya. yumuko si clara, iniiwasan ang mata ni gustavo.

gustavo: niya? si mattias?

tumango si clara.

clara: mas nararapat ka raw sa'kin. gusto niyang magpakasal tayong dalawa.

lumakas ang halakhak ni gustavo. hindi maintindihan ni clara kung bakit ito tumatawa pero nadala na rin siya sa tawa nito. may konting pait nga lamang ang sa kanya.

gustavo: lakas ng tama non. hindi mo ba nasabi sa kanyang magkaibigan lamang tayo?

clara: tuwing nagseselos siya sinasabi ko. hindi lang nagiging sapat.

Yours Since 1997 (COMPLETED)Where stories live. Discover now