Day 06.1

8.1K 339 29

(Phone conversation)

TUE AT 06:33 AM

Call started.

Auntie Faith :
Hello, Jianna?

Jia :
(Mumbles) Auntie..?

Auntie Faith :
You're still sleeping?

Jia :
(Sleepy voice) What time is it..?

Auntie Faith :
Six thirty.

Jia :
(Startled) Six thirty?! Oh my God! I overslept!

Auntie Faith :
(Laughs softly) Are you going to be late?

Jia :
Yes, Auntie! Nag-set-up ako ng limang alarms! Napatay ko yata lahat!

Auntie Faith :
(Laughs softly) You'd better hurry then.

Jia :
Uh...

(Noises) (falling things)

Auntie Faith :
But before I let you go, have you met Harry?

Jia :
Huh? Ah... Si Mahal na Hari?

Auntie Faith :
Huh? Ano 'yun, anak?

Jia :
Uh... Yes po, Auntie. Na-meet ko na po si Harry. (Hisses) (Mumbles)

(Breaking things)

Auntie Faith :
How is he?

Jia :
Uh... He's col... Cool!

Auntie Faith :
Did he receive you well?

Jia :
Opo! Sobra.

Auntie Faith :
Good. Magpapadala ako ng pagkain n'yo bukas sa lab. Pwede mo bang daanan dito bago ka pumasok?

Jia :
Huh? Pagkain po?

Auntie Faith :
Yes.

Jia :
Uh... Sige po. (Pause) Damihan n'yo po!

Auntie Faith :
Okay, anak. Sige na. I'll hang up.

Jia :
Okay, Auntie! I love you!

Call ended.

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon