2 Hội việt nam cách mạng thanh niên và sự ra đời của đẩng

5.7K 7 1

2, Vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên với sự ra đời của Đảng.

Hội VN CM thanh niên (5/1925) là tổ chức dự bị (quá độ) cho sự ra đời của Đảng về mặt chính trị, tư tưởng - lí luận và tổ chức.

Dự bị về mặt chính trị:

- Phác thảo đường lối chính trị cho Đảng, cho CM sau này qua tác phẩm "Đường cách mệnh". Nội dung của tác phẩm:

+ Chỉ rõ bản chất của CN đế quốc, CN thực dân và khẳng định đó là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa.

Chỉ rõ con đường của CMVN: CM giải phóng dân tộc tiến lên CM XHCN.

+ Chỉ rõ mối quan hệ giữa CM vô sản ở thuộc địa với CM vô sản ở chính quốc: CMVN là một bộ phận của CM thế giới.

+ Lực lượng CM: xác định giai cấp công-nông là gốc của CM, còn học trò, nhà buôn và điền chủ nhỏ là bầu bạn của công-nông.

+ Mục tiêu CM: Quyền lực thuộc về nhân dân.

+ Vai trò lãnh đạo của Đảng: lí giải sự cần thiết phải có Đảng lãnh đạo, Đảng phải lấy CN Mác làm tiền đề tư tưởng để lãnh đạo CM.

Dự bị về mặt tư tưởng - lí luận:

- Truyền bá CN Mác-Lênin vào VN: vào PT công nhân và PT yêu nước của VN, qua đó xác định: Phong trào công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát à tự giác; đấu tranh tư sản à vô sản.

- Hội VNCM thanh niên là cơ sở xuất hiện 3 tổ chức cộng sản:

+ Đông dương CS Đảng

+ An Nam CS Đảng

+ Đông Dương CS liên đoàn

à 3 tổ chức tiền thân của ĐCSVN sau này.

Dự bị về mặt tổ chức:

- Chuẩn bị nhân sự: đào tạo đội ngũ cán bộ CM cho Đảng thông qua việc mở các lớp huấn luyện chính trị Trần Phú.

- Hệ thống cơ cấu tổ chức:

+ Ban chấp hành TW là cao nhất.

+ Các hội viên gương mẫu đã được giác ngộ, phân bổ địa bàn hoạt động, gây dựng các tổ chức cơ sở trong nhiều nhà máy, hầm mỏ,...

2 Hội việt nam cách mạng thanh niên và sự ra đời của đẩngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!