Bai tap TN AMIN - AMINO AXIT

1.4K 0 0

BÀI T¬P AMIN AMINO AXIT PROTEIN

I. Tr¯c nghiÇm lí thuy¿t:

Câu 1: 1: Công théc cça amin chéa 15,05% khÑi l°ãng nit¡ là công théc nào sau?

A. C2H5NH2 B. (CH3)2NH C. C6H5NH2 D. (CH3)3N

Câu 2: Công théc phân tí C3H9N éng vÛi bao nhiêu Óng phân?A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 3: Cho amin có c¥u t¡o: CH3-CH(CH3)-NH2 . ChÍn tên gÍi không úng?

A. Prop-1-ylamin B. Propan-2-amin C. isoproylamin D. Prop-2-ylamin

Câu 4: Tên gÍi úng C6H5NH2 úng? A. Benzyl amoni B. Phenyl amoni C. Hexylamin D. Anilin

Câu 5: Hãp ch¥t hïu c¡ X m¡ch hß chéa các nguyên tÑ C, H, N trong ó có 23,72% khÑi l°ãng N. X tác dång vÛi HCl theo t÷ lÇ mol 1:1. ChÍn câu phát biÃu sai?

A. X là hãp ch¥t amin. B. C¥u t¡o cça X là amin no, ¡n chéc

C. N¿u công théc X là CxHyNz thì z = 1 D. N¿u công théc X là CxHyNz thì : 12x - y = 45

Câu 6: Phát biÃu nào sau ây không úng?

A. Amin °ãc c¥u t¡o b±ng cách thay th¿ H cça amoniac b±ng 1 hay nhiÁu gÑc H-C.

B. B­c cça amin là b­c cça nguyên tí cacbon liên k¿t vÛi nhóm amin.

C. Tùy thuÙc vào gÑc H-C, có thà phân biÇt thành amin thành amin no, ch°a no và th¡m.

D. Amin có të 2 nguyên tí cacbon trong phân tí b¯t §u xu¥t hiÇn Óng phân.

Câu 7: Amin nào d°Ûi ây là amin b­c 2?

A. CH3--CH2NH2 B. CH3-CHNH2-CH3 C. CH3-NH-CH3 D. CH3-NCH3-CH2-CH3

Câu 8: Công théc nào d°Ûi ây là công théc chung cça dãy Óng ³ng amin th¡m (chéa 1 vòng bezen) ¡n chéc b­c nh¥t?

A. CnH2n-7NH2 B. CnH2n+1NH2 C. C6H5NHCnH2n+1 D. CnH2n-3NHCnH2n-4

Câu 9: Tên gÍi các amin nào sau ây là không úng?

A. CH3-NH-CH3 imetylamin B. CH3-CH2-CH2NH2 n-propylamin

C. CH3CH(CH3)-NH2 isopropylamin D. C6H5NH2 alanin

Câu 10: Amin nào d°Ûi ây có 4 Óng phân c¥u t¡o?A. C2H7N B. C3-H9N C. C4H11N D. C5H13N

Câu 11: Phát biÃu nào sau ây vÁ tính ch¥t v­t lí cça amin là không úng?

A. Metyl-, etyl-, imetyl-, trimetylamin là nhïng ch¥t khí, dÅ tan trong n°Ûc.B. Các amin khí có mùi t°¡ng tñ amoniac, Ùc.

C. Anilin là ch¥t lÏng, khó tan trong n°Ûc, màu en.D. Ù tan cça amin gi£m d§n khi sÑ nguyên tí cacbon trong phân tí tng.

Câu 12: Các gi£i thích vÁ quan hÇ c¥u trúc, tính ch¥t nào sau ây không hãp lí?

A. Do có c·p electron tñ do trên nguyên tí N mà amin có tính baz¡.

B. Do nhóm NH2- ©y e nên anilin dÅ tham gia vào ph£n éng thà vào nhân th¡m h¡n và °u tiên vË trí o- và p-

C. Tính baz¡ cça amin càng m¡nh khi m­t Ù electron trên nguyên tí N càng lÛn.

D. VÛi amin R-NH2, gÑc R hút electron làm tng Ù m¡nh cça tính baz¡ và ng°ãc l¡i.

Câu 13: Nh­n xét nào d°Ûi ây không úng?

Bai tap TN AMIN - AMINO AXITĐọc truyện này MIỄN PHÍ!