For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC

53.2K 23 30

CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC

Câu 1 : Hãy Nêu Và Phân Tích Các Khái Niệm Khác Nhau Về Quản

Trị. Anh Chị Thích Nhất Là Định Nghĩa Nào ? Giải Thích.

1. Quản trị là phương thức để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức

bằng và thông qua những người khác. Phương thức đó được các nhà quản

trị thực hiện qua các công việc hay còn gọi là các chức năng hoạch định,

tổ chức, điều khiển, kiểm tra.

Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với

nhau trong 1 tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.

2. Quản trị là nhằm tạo lập và duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi

nhất, trong đó các cá nhân làm việc theo nhóm có thể đạt được một hiệu

suất cao nhất nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức.

3. Quản trị là tiến hành làm việc với con người và thông qua con người

nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay

đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có

giới hạn.

Giải thích định nghĩa một : định nghĩa này xác định rằng hoạt động

quản trị chỉ phát sinh khi con người kết hợp với nhau thành một tổ chức.

Nếu cá nhân chỉ sống, hoạt động một mình như Rôbinson trên hoang đảo,

thì không có hoạt động quản trị. Khi có hai người quyết tâm kết hợp với

nhau để cùng thực hiện mục tiêu chung thì sẽ phát sinh nhiều hoạt động

mà chưa ai có kinh nghiệm khi sống và làm việc một mình. Trong sự kết

hợp thành tổ chức, các hoạt động quản trị là hết sức cần thiết vì nếu

không có nó, tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào, hoặc sẽ

làm lộn xộn, thay vì bước cùng một hướng thì mỗi người lại bước theo

những hướng khác nhau.

Câu 2 : Chứng Minh Quản Trị Vừa Có Tính Khoa Học, Vừa Có Tính

Nghệ Thuật. Theo Các Anh Chị Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật

Trong Quản Trị, Các Nhà Quản Trị Cần Phải Lưu Y Những Vấn Đề

Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản Trị.

Quản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Khoa học ở chỗ

nó nghiên cứu, phân tích về công việc quản trị trong các tổ chức, tổng

quát hoá các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho

mọi hình thức quản trị tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản

CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌCĐọc truyện này MIỄN PHÍ!