14 duong loi doi moi trong dai hoi 6

2.3K 0 1

14, Nội dung, đường lối đổi mới do DH VI khẳng định, mục tiêu, giải pháp.

Đường lối đổi mới:

Đối mới đất nước đi lên CNXH không phải là thay đổi mục tiêu của CNXH mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về CNXH, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn háo. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị nhưng trong tâm là đổi mới kinh tế.

Nội dung đổi mới:

- Đổi mới về kinh tế:

+ Đổi mới cơ cấu sx: điều chỉnh cơ cấu sx hướng tập trung thực hiện 2 chương trình kinh tế lớn: lương thực, thực phẩ, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Thực hiện 3 chương trình này chính là cụ thể hóa nội dung CNH trong chặng đường đầu tiên.

+ Đổi mới cơ cấu thành phần kinh tế: chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều nghành nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ.

+ Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế: Đảng chủ trương xóa bỏ cơ chế hành chính tập trung quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

=> Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

=> Cải tạo quan hệ sản xuất, các thành phần kinh tế lạc hậu kìm hãm sự phát triển. Cải tạo đi đôi với sử dụng và thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

- Đổi mới hệ thống chính trị:

+ Trước hết Đảng phải đổi mới nhận thức tư duy vì: nhận thức của Đảng trong thời kì trước lạc hậu; tri thức mới xuất hiện, CM KHKT tác động tới các nước. Nội dung đổi mới: nội dung lãnh đạo; phương thức lãnh đạo; phong cách lãnh đạo; công tác cán bộ của Đảng, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tiễn để đề ra đường lối.

+ Nhà nước: phân biệt 2 chức năng quản lý NN: quản lý kinh tế xh vĩ mô, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Đổi mới về văn hóa - xã hội:

+ Về GD: chủ trương thực hiện phương châm nhà nước & nhân dân cùng làm văn hóa, GD, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

+ Về VH: xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Đổi mới về chính sách đối ngoại: đa phương hóa, đa dạng háo các mối quan hệ quốc tế trên tất cả các lĩnh vực: quan hệ song phương (1 quốc gia - 1 quốc gia), quan hệ đa phương (1 quốc gia - 1 tổ chức quốc tế).

* Ý nghĩa:

- Tìm ra nguyên nhân của khủng hoảng.

- Tìm ra cách khắc phục nguyên nhân, đề ra đường lối đổi mới toàn diện cho đất nước.

14 duong loi doi moi trong dai hoi 6Truyện Miễn Phí Bạn Sẽ Yêu Thích