Prologue

233 6 0

I'm never been expecting to be inlove more than a friend but sad to say, expectation hits reality.
A/N:

Kaikli ng prologue no? Parang kayo, kaikli lang ng panahon na naging kayo! Hahahaha😂

Anyways, proceed na sa Chapter 1.

Falling Inlove With My Bestfriend(One Shot Completed)Read this story for FREE!