Giải một số bài toán Pascal

5.3K 3 0

1 lập chương trình con tính giá trị của hàm f(a,k)=ak

sử dụng chương trình con tính tổng s= 1k+2k+...+ nk. với n,k nguyên dương nhập từ bàn phím

.........................................................

uses crt;

var

i,n,k:integer;

s:longint;

function mu(a,k:integer): longint;

var i:integer;

t: longint;

t:=1;

for i:=1 to k do

t:=t*a;

mu:=t;

end;

clrscr;

write('Nhap vao so n= '); readln(n);

write('Nhap vao so k= '); readln(k);

s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+mu(i,k);

write('Tong S= ',s);

readln;

end.

..........................................

1. lập chương trình con tính giai thừa của một số a bất kỳ (a nguyên dương). Sử dụng chương trình con tính s=1!+2!+...+ n! n nguyên duong nhập từ bàn phím

uses crt;

var

i,n:integer;

s:longint;

function gt(a:integer): longint;

var i:integer;

t: longint;

t:=1;

for i:=1 to a do

t:=t*i;

gt:=t;

end;

clrscr;

repeat

write('Nhap vao so n= '); readln(n);

until (n>0);

s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+gt(i);

write('Tong S= ',s);

readln;

end.

.............................................

3. viết chương trình nhập 2 ma trận A,B vuông cấp n các phần tử nguyên. Tính tổng 2 ma trận C=A+B.

uses crt;

type mt=array[1..100,1..100] of integer;

var a,b,c:mt;

n,m:integer;

procedure nhap(var x:mt; var hang,cot:integer);

var i,j:integer;

for i:=1 to hang do

Giải một số bài toán PascalĐọc truyện này MIỄN PHÍ!