uno: voices in your head pushing you to your end

46 6 7
                  

UNO:
Voices In Your Head Pushing You To Your End

clara &
mattias

clara: tahimik ka.

nagpatuloy sa paglalagari ng kahoy si mattias. may nakuhang lagalag na aso ang kapatid niya at pinilit siya nitong gawan ng matitirahan ang nakuhang alaga.

hindi kasi pumayag si aling corazon na sa loob ng bahay manatili ang aso. ayaw nito sa hayop, pwera kung usapang pagkain.

mattias: may ginagawa ako, clara. mamaya na lang.

halos sumayad ang nguso ni clara sa lupa sa pagsimangot.

nakatalikod si mattias, ayaw munang masulyapan ang mukha ni clara dahil... hindi niya rin matukoy kung bakit.

clara: may problema pa ba?

nagkaayos na sila. nagka-usap. sabi ni mattias, ayos na. sabi niya wala ng problema.

ngayon, nagtataka si clara kung bakit parang may hindi pa rin sinasabi ang kasintahan. naging mailap na ito simula noong isang araw.

ramdam niyang may kakaiba kay mattias, nagdudulot tuloy ito ng kaba sa kanya. hindi niya gusto ang katahimikan lalo na kung galing sa binata.

mattias: kailangan ko lang matapos ito ngayon. mamaya na lang, clara. dadaan na lang ako sa inyo.

walang nagawa si clara kundi bumuntong hininga.

clara: sige.

sige, pero gusto niyang pilitin pa ang binata. sige, pero ayaw niya pang umalis. alam niyang may mali pero kung gusto ni mattias ng espasyo, sige.

mabigat ang dibdib niya nang umalis.

nang maramdamang wala na ang dalaga, lumingon si mattias. natanaw niya ang likod ni clara na papalayo sa kanya.

binalik niya ang tingin sa ginagawa, pumikit nang mariin at huminga nang malalim.

hindi niya alam kung anong problema niya. hindi niya maintindihan ang sarili. may gumugulo sa kanya pero hindi niya matukoy kung ano.

walang mga sagot sapagkat hindi niya rin alam ang mga tanong.

lumalim ang gabi pero walang mattias ang dumating sa bahay nila clara.

________

yssa &
jin

mrs. socio talked to her regarding her grades.

yssa knew she'd see her face again. she was aware, of course, that she was putting herself on the cliff whenever she shows up late. add it to her cramming mindset every examination, yeah, she's screwing up and it was not a surprise.

"pwede ka pang bumawi, miss tan. maaga kitang in-inform para makabawi ka sa quizzes at sa darating na finals."

she didn't care. she was listening without complete comprehension.

"just give me a copy of our topics, i can study it at home."

the thing she hates about college is the attendance.

Yours Since 1997 (COMPLETED)Where stories live. Discover now