Huong dan su dung Blackberry

868 1 1

HYPERLINK "http://www.blackberry48.com/tu-van-blackberry/5-huong-dan-su-dung-dien-thoai-blackberry.html" H°¡ng dân s° d#ng iê#n tho#i Blackberry

PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

Do BlackBerry không pha i la mô#t thiêt bi# °¡#c sa n xuât danh cho thi# tr°¡ng Viê#t Nam nên hâu hêt cac thiêt bi# nay muôn s° du#ng °¡#c ¡ Viê#t Nam sau khi mua vê cân pha i iêu chi nh mô#t sô câu hinh nho thi m¡i nghe go#i cung nh° nhn tin °¡#c. Bai viêt tâ#p h¡#p mô#t sô h°¡ng dân va thu thuâ#t c¡ ba n nh°ng cân thiêt cho ng°¡i m¡i bt âu s° du#ng BlackBerry.

L°u y:

Trên mô#t sô ¡i thi Nut cuô#n (Job Dial) se t°¡ng °¡ng v¡i Viên bi TrackWheel)

Trên mô#t sô may cu# thê , co thê không tôn ta#i mô#t sô ch°c nng, ho#c °¡#c bô tri khac i.

1.Khc phu#c lôi khi go#i cung nh° SMS cho cac sô iê#n thoa#i trong danh ba# (+1)

Cac contact t° cac may khac hay t° trong Sim chuyê n sang, khi thi go#i va nhn tin °¡#c, khi thi không. Ba#n lam theo sau ê khc phu#c vân ê nay: Vao Call Log, bâm nut cuô#n (hay viên bi), cho#n Options, chô Smart Dial, bâm nut cuô#n va Cho#n Country code la +84.

2. Gan thao tac/°ng du#ng cho phim tt (Conveniont Key)

Vao Settings (hay Options), Screen/Keyboard, bâm Convenience Key (hay Right Side, Left Side Convenience Key), cho#n °ng du#ng se cha#y khi bâm phim tt nay

3. Bâ#t chê ô# bao a nhâ#n tin nhn

Vao Settings, SMS, bâm Delivery Reports, cho#n On

4. Bâ#t chê ô# Font Smooth (ClearType, Antilias)

Chê ô# nay cho phep hiê n thi# vn ba n e#p h¡n, font ch° °¡#c lam tron, mi#n va e#p. Vao Settings, Screen/Keyboard, bâm vao Antialias Mode, cho#n Antialiasing ê bâ#t lên, No Antialias nêu muôn tt

5. Download H°¡ng dân s° du#ng (User Guide) hay cac phân mêm câ#p nhâ#t cho thiêt bi# cu a ba#n:

Vao HYPERLINK "http://na.blackberry.com/eng/support/" http://na.blackberry.com/eng/support/, cho#n thiêt bi# cu a ba#n, website se hiê n thi# cac tai liê#u va tai nguyên danh cho thiêt bi# nay.

6. Cach SoftReset va Hard Reset

SOFT RESET

Nhân tô h¡#p phim ALT + CAP + DEL cung luc, hay thao pin ra va gn la#i.

HARD RESET

Tim sau l°ng may (hay bên trong np Pin), co lô ResetÒÔÖøú . 0 2 4 6 f h

®

6 ä >Nœª¸Ì&2ª¶âæíßÊí¶¤¶¤¶íß™�Š�†x†j†_†_†_†_†_U†_†h·±h·±5�\�h·±h·±B*phÿh·±h·±5�B*\�phÿh·±h·±5�6�>*\�]�h·± �h·±�jh·±UjCh·±h·±U#h·±h·±5�B*CJ$\�aJ$phÿ&h·±h·±5�>*B*CJ$\�aJ$phÿ)�jh·±h·±5�CJ$U\�aJ$h·±h·±5�CJ$\�aJ$#jh·±h·±5�CJ$U\�aJ$!2 j °

'

6 è Â3Ä3ïßßÊʽ½»

¤d ¤d7$8$H$gd·±„Є˜þ¤d ¤d7$8$H$^„Ð'„˜þgd·±$¤d ¤d7$8$H$a$gd·±$¤d ¤d7$8$@&H$gd·±Ä3ýæ0öHTdhn|œ' ä 0L\vΞ¨ª

Z\>€Âà'Æ"B"J"L"N"Ô#X$d$ª$Ä$Ô$â$ö$% %R%f%Ž%

&v&~&œ&ª&2':'X'f'æ''(¾+Ð+Ü+ð+,ôðôðæðôðôðôðæðôðôðôðæðÞðÓÞÆÞðæðôðôÄð¼ð¼ðæðôðôðôðôðôðæðôð®ðôð®ðæðôðôðh·±h·±5�B*\�phÿh·±h·±>*Uh·±h·±>*B*phÿ�jV?h·±Ujh·±Uh·±h·±5�\�h·±h·±h·±B*phÿD, dung but nho#n cho#t vao.

L¯U : lân Soft Reset va Hard Reset trên BB êu không lam mât d° liê#u cu a ba#n. ê xoa hêt d° liê#u ca nhân co trên may ta pha i dung ch°c nng Wipe HandHeld, xem thu thuâ#t th° 7.

7. Xoa toan bô# d° liê#u ca nhân v¡i ch°c nng Wipe Handheld

Vao Setting, Security, General Settings. Ta#i dong Password, bâm nut cuô#n, cho#n Wipe Handheld, sau o go vao ch° "blackberry" ê tiên hanh.

8. Chuyê n sang °ng du#ng khac khi ang cha#y mô#t °ng du#ng

ê chuyê n sang °ng du#ng khac, nhân gi° phim Alt va nhân nut Escape (nut Back) --> Vê man hinh chinh (Ribbon)

Hay nhân gi° phim Alt va nhân nut Escape (nut Back) -> chuyê n qua la#i gi°a cac °ng du#ng ang m¡

9. iêu chi nh cach go cho phu h¡#p v¡i ng°¡i Viê#t Nam

Mô#t sô may ê m#c i#nh cach go vn ba n (input method) theo kiê u go tiêng Anh v¡i kha nng tra t° va nhâ#n da#ng thông minh. Tuy nhiên phu¡ng phap nay chi thich h¡#p khi ba#n s° du#ng tiêng Anh va se bât tiê#n cho nh°ng ai s° du#ng tiêng Viê#t. ê chuyê n sang phu¡ng phap "truyên thông" - t°c la trong cung 1 phim, muôn go ky t°# th° 2 thi chung ta bâm 2 lân thi ta lam nh° sau:

Vao Settings,cho#n Language, bâm vao dong Input Method, cho#n English (United State, Multitap)

10. Sp xêp/Â n i cac °ng du#ng trong man hinh chinh (Main, Launcher)

Cac °ng du#ng trên man hinh chinh °¡#c BlackBerry sp xêp s n. Tuy nhiên ba#n co thê thay ô i vi# tri (th° t°#) hay â n nh°ng °ng du#ng minh không cân s° du#ng i bng cach sau:

- Thay ô i v# tr: Ta#i man hinh chinh, di chuyê n ên °ng du#ng cân thay ô i vi# tri, gi° phi Alt ông th¡i nhân Nut cuô#n, man hinh se hiê n thi# mô#t POP Menu, ba#n cho#n Move Application, dung nut cuô#n ê di chuyê n ên n¡i cân ên rôi la#i nhân Nut cuô#n.

- Â n °ng d#ng: Ta#i man hinh chinh, di chuyê n ên °ng du#ng cân thay ô i â n, gi° phi Alt ông th¡i nhân Nut cuô#n, man hinh se hiê n thi# mô#t POP Menu, ba#n cho#n Hide Application.

11. M¡ loa ngoai (Speaker) trong luc am thoa#i (vaduc)

Khi ang noi chuyê#n muôn m¡ loa ngoai cho to thi nhân phim "P", hay phim co hinh cai loa.

Huong dan su dung BlackberryĐọc truyện này MIỄN PHÍ!