Telafuz Kuralları

38.8K 136 59
                  

TELAFUZ KURALLARI

Kural 1) Bir kelimenin sonu “-r” ile bitiyorsa “a” olarak okunur. 

ÖRNEK:   für – füa (İçin)   mir – mia (Bana)   tür – tüa (Kapı)  

Kural 2) Bir kelimenin sonu “-er” ile bitiyorsa iki harf birden “a” olarak okunur. 

ÖRNEK:   aber – aba (Fakat)  Leder – Leda (Deri)   oder – oda (veya) 

NOT: Kelime 4 Harften Küçük Olursa 1. Kural Uygulanır.

ÖRNEK:   der – dea (Tanımlılık) wer – wea (kim)   er – ea (“O”) 

Kural 3) Bir kelimenin sonu “-en” ile bitiyorsa iki harf birden “ın” olarak okunur. 

ÖRNEK:   lügen – lügın (yalan söylemek)  geben – gebın (vermek)  hören – hörın (duymak dinlemek) 

Kural 4) Bir kelimenin içerisinde “-ie” var ise “ii” olarak okunur. 

ÖRNEK:   die Mutter – dii Mutta (anne)  mieten – miitın (kiralamak)  fliegen – fliigın (uçmak) 

Kural 5) Bir kelimenin sonu “-e” ile bitiyorsa “ı” olarak okunur. 

ÖRNEK:   die Lüge – dii Lügi (yalan)  die Biene – dii Biinı (arı)   die Lage – die Lagı (durum, vaziyet) 

Kural 6) “h” Harfi sadece kelime başlarında okunur. Diğer yerlerde ise okunmaz. Onun yerine kendisinden önceki sesli harfi çift okutur. 

ÖRNEK:   die Uhr – dii Uua (saat)  die Fahne – dii Faanı (bayraj)   das Ohr – das Ooa (kulak) 

Kural 7) Bir kelimenin içerisinde “-ä” var ise “e” olarak okunur. 

ÖRNEK:   der Gärtner – dea Gertna (bahçivan)  der Bär – dea Bea (ayı)   der Händler – dea Hendla (tüccar) 

Kural 8) Almancada “r” harfi gırtlaktan okunur. 

ÖRNEK:   die Erde – diı Erdı (toprak)  reden – redın (konuşmak) rufen – rufın (çağırmak) 

Kural 9) Bir kelime içerisinde “-ei” var ise iki harf birden “ay” olarak okunur. 

ÖRNEK:   leider – layda (maalesef)  reiten – raytın (binmek –at, eşek gibi-)  frei – fray (boş, serbest) 

Kural 10) Bir kelime içerisinde “-sch” var ise Almancada “ş” olarak okunur. 

ÖRNEK:   schreben – şaybın (tahta)  der Schüler – dea Şüla (öğrenci)  löschen – löşın (elektronik olarak silmek) 

Kural 11) Almancada “-s” harfi “z” olarak okunur. 

ÖRNEK:   sehr – zeea (çok)   lesen – lezın (okumak)   sehen – zeeın (görmek) 

NOT: “S” Harfi 3 yerde “z” olarak okunmaz.
a) Kelime sonlarında | Was? (Ne?)
b) İki “ss” yanyana ise okunmaz. | das Wasser (Su)  
c)”S” den sonra “t” veya “p” gelir ise okunmaz. | der Westen (Batı), die Mispel (muşmula) 

Almanca ÖğreniyorumHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin