For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cau 14 nguon luc con nguoi la gi

5.4K 1 1

Câu 14: Nguồn lực con người là gì? Phân tích vai trò của gnuồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xh.

* Khái niệm nguồn lực con người : Nguồn lực con người là tổng thể những yếu tố thuộc về thể chất, tinh thần, đạo đức ,phẩm chất, trình độ tri thức, vị thế xh,.. tạo nên năng lực của con người, của cộng đồng người, có thể sử dụng và phát huy trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Như vậy khi nói tới nguồn lực con người là nói tới con người với tư cách là chủ thể của các hoạt động xh, nguồn lực con người đó bao gồm hai mặt : mặt thứ nhất đó là số lượng của nguồn lực con người bao gồm quy mô dân số, cơ cấu đột tuổi, sự tiếp nối các thế hệ, giới tính và phân bố dân cư giữa các vùng miền...Mặt thứ hai là chất lượng của nguồn lực con người bao gồm thể lực, trí lực, tay nghề, năng lực quản lý , phẩm chất đọa đức, tình cảm và ý thức chính trịv.v..

Trong tất cả các yếu tố tren thì phẩm chất đạo đức và trình độ học vấn là quan trọng nhất. Nó nói lên mức đột rưởng thành của con người quy định phương pháp tư duy, nhân cách, lối sống...

* Vai trò : đẻ xây dựng và phát triển đất nước thì cần phải phát huy một hệ thống các nguồn lực về vốn, nguồn lực về KHKT, nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, về con gnười,v.v... nhưng trong đó nguồn lực con người là quyết định nhất bởi nguồn lực con người có vait rò hết sức quan trọng trên các lĩnh vực như sau :

- Trên lĩnh vực kinh tế : con người là chủ thể của các tư liệu sản xuất, chủ thể của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế nên con người phải được đào tạo để có trình độ hiểu biết về KHKT cũng như trình độ quản lý kinh tế để khai thác một cách có hiệu quả tiềm năng kinh tế của đất nước. Ngày nay vai trò của người quản lý trong sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng nên các nước trên thế giới thường rất quan tâm tới đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ này.

- Trên lĩnh vực chính trị : con người là chủ thể của các tư tưởng chính trị nên con gnười phải có trình độ hiểu biết về lý luận cũng như về thực tiễn nhất là các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, từ đó họ sẽ hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng thời cán bộ nhà nước còn tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân nhằm định hướng cho họ đi theo cond dường xhcn mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn. Mặt khác, đối với nhân dân khi àm người dân có tri thức , có năng lực, thấy được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những người có đức, có tài vào cơ quan nhà nuwocs thì sẽ góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh.

-Trên lĩnh vực văn hóa- tư tưởng : con người cũng là chủ thể trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng , vì rằng con người sáng tạo ra nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và không ngừng phát triển nó, mặt khác những con ngừoi có tri thức khoa học, có năng lực nghiên cứu, họ còn tạo ra những phát minh, sáng kiến đóng góp vào sự phát triển của khoa học kĩ thuật để làm giàu cho đất nước đặc biệt là khi nhân loại đã bước vào nền kinh tế tri thức, vào văn minh trí tuệ, thì thực chất của nền kinh tế đó là năng lực trí tuệ của con người, được áp dụng vào sản xuất nên Đảng ta luôn quan tâm tới việc đào tạo nguồn lực con người nhất là nguồn lao động trí tuệ.

cau 14 nguon luc con nguoi la giĐọc truyện này MIỄN PHÍ!