For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cau 11 dan toc la gi

19.5K 0 0

Câu 11: Dân tộc là gì ?phân tích những nội dung cương lĩnh dân tộc của Đảng cộng sản do Lênin đưa ra. Nêu chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

* Khái niệm dân tộc: Dân tộc có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng trong đó có 2 nghĩa dùng phổ biến nhất

 Dân tộc là một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững được hình thành trong quá trình lịch sử trên cơ sở có chung phương thức sinh hoạt kinh tế, có ngôn ngữ riêng, có tâm lý và ý thức riêng, kết tinh trong nền văn hóa của dân tộc và cư trú trên một vùng lãnh thổ nhất định. Với nghĩa này thì dân tộc một bộ phận của quốc gia. Ví dụ: dân tộc Kinh, Tày,Khơ me, Thái...

 Dân tộc chỉ một cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có lãnh thổ quốc gia, có nền kinh tế thống nhất, có quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hóa và truyền thống đấu tranh chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài, dựng nước và giữ nước. Với nghĩa này thì dân tộc là toàn bộ nhân dân của quốc gia hay còn gọi là quốc gia dân tộc. Ví dụ: dân tộc Việt Nan, dân tộc Lào, dân tộc Campuchia....

* Nội dung cương lĩnh dân tộc của Đảng cộng sản do Lênin đưa ra:

Muốn giải quyết một cách khoa học,đúng đắn vấn đề dân tộc thì phải đứng vững trên lập trường , quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, cụ thể là phải dựa vào cương lĩnh dân tộc của Lênin với các nội dung cụ thể sau đây:

a. Các dân tộc được hoàn toàn bình đẳng

- Quyền bình đẳng là quyền cơ bản, thiêng liêng và là mục tiêu phấn đấu của mọi dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

-Nội dung cở bản của quyền bình đẳng theo Lênin là các dân tộc dù lớn hay nhỏ , dù đông người hay ít người, dù trình độ phát triển cao thấp khác nhau đều có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau mà ko một dân tộc nào được giữ đặc quyền , đặc lợi về địa vị kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ đối với các dân tộc khác.

- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong phạm vi của quốc gia có nhiều dân tộc là phải được đảm bảo bằng pháp luật và phải được thực hiện trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội bao gồm cả chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội.

- Quyền bình đẳng giưac các quốc gia dân tộc trên phạm vi quốc tế phải gắn liền với cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, kỳ thị, miệt thị, chia rẽ dân tộc, áp bức , xâm lược dân tộc và xây dựng một trật tự kinh tế thế giới mới để đảm bảo cho các dân tộc vươn lên, thực hiện quyền bình đẳng của mình.

b. Các dân tộc được quyền tự quyết

- Quyền tự quyết cũng là quyền cơ bản, thiêng liêng và là mục tiêu phấn đấu của mọi dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

-Nội dung cơ bản của quyền tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh của dân tộc mình mà ko ai ở ngoài có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của dân tộc đó,Quyền tự quyết bao gồm:

+ Quyền tự do lựa chọn và quyết định lấy chế độ chính trị xã hội và con đường phát triển của đất nước, của dân tộc như là đi theo phong kiến, tư bản hay CNXH.

+ Quyền tự do lựa chọn và thực hiện lấy những công việc cụt hể trong nội bộ của dân tộc như là phát triển kinh tế, văn hóa,...

Lênin cũng đã nêu những hình thức để thực hiện quyền tự quyết:

 quyền tự do phân lập

 quyền tự do liên hiệp

Và ông còn nhắc nhở rằng trong thực tế thì việc lựa chọn hình thức nào cho phù hợp là phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng nơi, từng lúc.

c. Liên hiệp giai cấp công nhân tất cả các dân tộc lại

Đây là tư tưởng cơ bản trong cương lĩnh dân tộc của Lênin, nó phản ánh bản chất quốc tế, của phong trào công nhân, phản ánh sự thống nhất giữa phong trào giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, nó đảm bảo cho phong trào dân tộc đủ sức mạnh để giành thắng lợi. Vì rằng chỉ khi nào giai cấp công nhân liên hiệp lại tạo thành một sức mạnh to lớn để giành được quyền thống trị dân tộc thì các dân tộc mới có quyền bình đẳng, quyền tự quyết avf mới khắc phục được sự kỳ thị, chia rẽ và lòng thù hằn dân tộc. Từ đó mới làm cho các dân tộc ngày càng phồn vinh và xích lại gần nhau

* Chính sách dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay:

Kế thừa những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong quá trình cách mạng Việt nam ,Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt như Bác Hồ nói:" Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một ,đồng bào các dân tộc đều là anh em ruột thịt , là con cháu một nhà, thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau , là nghĩa vụ thiêng liêng của các dân tộc hoặc là đối với Đảng ta. Trong văn kiện đại hội IX đã nêu rõ:vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng, thực hiện tốt chíhn sách các dân tộc bình đẳng, điều kiện tương trợ, giúp nhau cùgn phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế-xh, phát triển sản xuất hàng hóa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đi đôi với giữ gìn và làm giàu, phát huy bản sắc văn hóa và trueỳen thống tốt đẹp của dân tộc. Trên những quan điểm đó của Hồ Chí Minh và Đảng ta, Nhà nước đã cụ thể hóa thành các chính sách dân tộc như sau:

- Có chính sách phát triển kinh tế, hàng hóa phù hợp ở các vùng đồng bào dân tộc, ít người để vừa phát huy thế mạnh địa phương, làm giàu cho địa phương , chod dồng bào , vừa góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- tôn trọng lợi ích , truyền thống văn hóa, ngôn ngữ,tập quán, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc.

-tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và đấu tranh kiên cường của các dân tộc, chống tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc lớn ,nghiêm cấm mọi hành vi miệt thị và chia rẽ dân tộc.

-tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cho các dân tộc ít người.

cau 11 dan toc la giĐọc truyện này MIỄN PHÍ!