cau 11 dan toc la gi

19.1K 0 0

Câu 11: Dân tộc là gì ?phân tích những nội dung cương lĩnh dân tộc của Đảng cộng sản do Lênin đưa ra. Nêu chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

* Khái niệm dân tộc: Dân tộc có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng trong đó có 2 nghĩa dùng phổ biến nhất

 Dân tộc là một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững được hình thành trong quá trình lịch sử trên cơ sở có chung phương thức sinh hoạt kinh tế, có ngôn ngữ riêng, có tâm lý và ý thức riêng, kết tinh trong nền văn hóa của dân tộc và cư trú trên một vùng lãnh thổ nhất định. Với nghĩa này thì dân tộc một bộ phận của quốc gia. Ví dụ: dân tộc Kinh, Tày,Khơ me, Thái...

 Dân tộc chỉ một cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có lãnh thổ quốc gia, có nền kinh tế thống nhất, có quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hóa và truyền thống đấu tranh chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài, dựng nước và giữ nước. Với nghĩa này thì dân tộc là toàn bộ nhân dân của quốc gia hay còn gọi là quốc gia dân tộc. Ví dụ: dân tộc Việt Nan, dân tộc Lào, dân tộc Campuchia....

* Nội dung cương lĩnh dân tộc của Đảng cộng sản do Lênin đưa ra:

Muốn giải quyết một cách khoa học,đúng đắn vấn đề dân tộc thì phải đứng vững trên lập trường , quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, cụ thể là phải dựa vào cương lĩnh dân tộc của Lênin với các nội dung cụ thể sau đây:

a. Các dân tộc được hoàn toàn bình đẳng

- Quyền bình đẳng là quyền cơ bản, thiêng liêng và là mục tiêu phấn đấu của mọi dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

-Nội dung cở bản của quyền bình đẳng theo Lênin là các dân tộc dù lớn hay nhỏ , dù đông người hay ít người, dù trình độ phát triển cao thấp khác nhau đều có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau mà ko một dân tộc nào được giữ đặc quyền , đặc lợi về địa vị kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ đối với các dân tộc khác.

- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong phạm vi của quốc gia có nhiều dân tộc là phải được đảm bảo bằng pháp luật và phải được thực hiện trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội bao gồm cả chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội.

- Quyền bình đẳng giưac các quốc gia dân tộc trên phạm vi quốc tế phải gắn liền với cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, kỳ thị, miệt thị, chia rẽ dân tộc, áp bức , xâm lược dân tộc và xây dựng một trật tự kinh tế thế giới mới để đảm bảo cho các dân tộc vươn lên, thực hiện quyền bình đẳng của mình.

b. Các dân tộc được quyền tự quyết

- Quyền tự quyết cũng là quyền cơ bản, thiêng liêng và là mục tiêu phấn đấu của mọi dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

-Nội dung cơ bản của quyền tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh của dân tộc mình mà ko ai ở ngoài có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của dân tộc đó,Quyền tự quyết bao gồm: