cau 10 trinh bay tinh tat yeu va noi dung cua lien minh cong-nong-tri thuc

10.8K 4 3

Câu 10:Trình bày tính tất yếu và nội dung của liên minh công -nông- trí thức trong quá trình cnxh. Trong những nội dung của liên minh công nông trí thức , nội dung nào là quan trọng nhất? vì sao?

* Tính tất yếu của liên minh công -nông -trí thức trong quá trình xây dựng cnxh:

Chủ nghĩa Mác- Lênin cho rằng liên minh công nhân, nông dân, và trí thức là một tất yếu khách quan trong quá trình cách mạng xhcn để tạo ra một sức mạnh to lớn nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của từng giai đoạn cm. Trước hết là trong giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, giai đoạn này tất yếu phải thực hiện liên minh giai cấp nhưng do đặc điểm của giai đoạn này là cần có những sức mạnh về bạo lực, về quân sự để giành chính quyền từ tay giai cấp thống trị cũ về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Do đó, liên minh giai cấp trong giai đoạn này chủ yếu là sự liên minh giữa công nhân và nông dân vì giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo , giai cấp nông dân là giai cấp chiếm số đông trong xh. Mà số đông của nông dân là một trong những cơ sở để tạo thành sức mạnh trong đấu tranh giành chính quyền. Trong giai đọan thứ 2 đó là trong giai đoạn xây dựng cnxh và bảo vệ tổ quốc xhcn. Giai đoạn này tính tất yếu phải thực hiện sự liên minh giai cấp nhưng do đặc điểm của giai đoạn này là cần có nhiều sức mạnh về trí tuệ, về KHKT, để xây dựng thành công CNXH. Do vậy, liên minh giai cấp trong giai đoạn này ngoài việc tiếp tục củng cố duy trì liên minh giữa công nhân và nông dân mà còn phải liên minh chặt chẽ với tầng lớp trí thức vì trí thức là tầng lớp có ưu thế về trí tuệ, về KHKT.

* Những nội dung của liên minh công-nông-trí thức trogn quá trình xây dựng cnxh:

Chủ nghĩa Mác- Lênin cho rằng liên minh giữa công nhân-nông dân-trí thức là sự liên minh toàn diện bao gồm cả chính trị, kinh tế, văn hóa-xh.

a. Liên minh về chính trị: Liên minh trên lĩnh vực chính trị là cơ sở vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ thành quả cách mạng là điều kiện đảm bảo trong vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, là cơ sở để phát triển kinh tế, xã hội , quyết định sự tồn tạ vững chắc và thắng lợi hoàn toàn của cnxh. Do đó đây là nội dung nổi lên hàng đầu.

b. Liên minh về kinh tế: là nội dung quyết định nhất cho sự thắng lợi của cnxh. Bởi khi có chính quyền rồi nếu không giải quyết vấn đề kinh tế trong liên minh thì bản thân giai cấp công nhân nhất là nông dân và những người lao động khác tuy đã thoát khỏi sự áp bức , bóc lột nhưng lại chưa thoát khỏi sự đói nghèo, bệnh tật, thực hiện nội dung này . ba yếu tố công nghiệp, nông nghiệp và KHKT sẽ tạo điều kiện cho nhau,hỗ trợ lẫn nhau và tác động lẫn nhau cùng phát triển trong đó công nghiệp phát triển thì sẽ cung cấp cho nông nghiệp công cụ lao động , năng lượng phân bón , thuốc trừ sâu... để nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển đi lên. Còn nông nghiệp phát triển thì sẽ làm cơ sở để công nghiệp phát triển ở chỗ nó cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, đảm bảo lương thực , thực phẩm cho công nghiệp, cho toàn xh và cho xuất khẩu. Hơn nữa, còn là nguồn bổ sung sức lao động thường xuyên cho công nghiệp và các khu vực khác. Đối với KHKT khi mà KHKT phát triển thì nó sẽ tác động đến sự phát triển của công nghiệp và nông nghiệp bởi những thành tựu của KHKT được áp dụng vào sản xuất sẽ làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và ngược lại trí thức cũng cần có địa bàn để ứng dụng những thành tựu về KHKT và công nghệ của mình.

c. Liên minh về văn hóa-xã hội: thực hiện nội dung này trong quá trình liên minh là nhằm xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con gnười mới, lối sống mới, văn minh lành mạnh mà nhiệm vụ lớn lao của trí thức là nâng cao dân trì, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để thực hiện mục tiêu của cuộc cách mạng tư tưởng, văn hóa.

* Trong các nội dung thì nội dung về kinh tế là quan trọng nhất vì :

- thực hiện sự liên minh kinh tế là cơ sở đảm bảo vững chắc để duy trì khối liên minh.

- thực hiện sự liên minh kinh tế là cơ sở vật chất để thực hiện liên minh về chính trị và liên minh văn hóa-xh.

cau 10 trinh bay tinh tat yeu va noi dung cua lien minh cong-nong-tri thucĐọc truyện này MIỄN PHÍ!