cau 8 trinh bay quan niem cua chu nghia M-L ve dan chu

14.6K 4 4

Câu 8 : Trình bày quan niệm của Chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ và bản chất của nền dân chủ xhcn.

a.Quan niệm của CN Mác-Lênin về dân chủ :

-CN Mác-Lênin kế thừa những nhân tố hợp lý ,những hoạt động thực tiễn và nhận thức của nhân loại về dân chủ,đặc biệt tán thành quan điểm dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân ,là 1 nhu cầu khách quan của nhân dân lao động.

-Khi xã hội có giai cấp và nhà nước ,giai cấp và nhà nước tức là 1 chế độ dân chủ ,thực hiện chủ yếu qua nhà nước thì khi đó khôn có dân chủ chung chung ,phi giai cấp ,siêu giai cấp.Trái lại ,mỗi chế độ do gắn với nhà nước đều mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị xã hội,nền dân chủ trong xã hội có giai cấp nó luôn mang tính giai cấp.

-Từ khi có nhà nước dân chủ thì dân chủ còn ý nghĩa là 1 hình thức nhà nước trong đó có chế độ bầu cử ,ứng cử ,có bãi miễn thành viên của nhà nước,có quản lý xã hội theo pháp luật.

-Với 1 chế độ dân chủ và nhà nước tương ứng đều do 1 giai cấp thống trị cầm quyền ,chi phối tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Do vậy,tính giai cấp gắn liền với tính dân tộc,tính chính trị ,kinh tế,văn hóa-xã hội ở mỗi quốc gia dân tộc cụ thể.

b.bản chất của nền dân chủ :

* khái niệm dân chủ XHCN :

-Dân chủ XHCN là hình thức ctrị fổ thông của nhà nước XHCN ,là đặc trưng bản chất của CNXH ,là quy luật hình thành và tự hoàn thiện của hệ thống chính trị XHCN .Việc Nhà nước XHCN ra đời với tư cách la công cụ của chuyên chính vô sản thì sự ra đời của 1 nền dân chủ kiểu mới trong lịch sử đó la nền dân chủ XHCN.Theo CN Mác-LêNin chuyên chính vô sản và dân chủ XHCN cơ bản và thống nhất .VÌ vậy ,từ đại hội VII ,đảng ta đã thống nhất gọi chuyên chính vô sản là nền dân chủ XHCN

* Bản chất của nền dân chủ XHCN

Bản chất của nền dân chủ XHCN được hình thành ở những điểm cơ bản sau :

b1. Bản chất chính trị :

Chủ nghĩa Mác-LêNin chỉ rõ :Bản chất chính trị của nền dân chủ XHCN là sự lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân thông qua đôi tiên phong là Đảng cộng sản để thực hiện quyền lực ,lợi ích của nhân dân trong đo có giai cấp công nhân .Do đó ,dân chủ XHCN là nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử và vẫn là 1 nền dân chủ mang bản chất giai cấp công nhân có tính nhân dân rộng rãi ,tính dân tộc sâu sắc ,dân chủ đi đôi với tập trung ,với kỷ cương ,kỷ luật ,với trách nhiệm của công nhân trước pháp luật.

b2. Bản chất kinh tế :dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế đó là quan hệ sản xuất XHCN đảm bảo ,dựa trên chế độ công hữu thưc hiện sản xuất chủ yếu và sự thống nhất về lợi ích giữa các giai tầng ,các cá nhân trong xã hội ,đảm bảo cho mọi nguời có quyền tự chủ,bình đẳng trong lao động sản xuất ,phát triển kinh tế .Vì vậy ,mà dân chủ trên lĩnh vực kinh tế là tiền đề ,là cơ sở để thực hiện dân chủ về chính trị ,về văn hóa ,tư tưởng nên dân chủ trên lĩnh vực kinh tế có ý nghĩa cơ bản.

b3. Bản chất tư tưởng ,văn hóa :

nền dân chủ XHCN lấy chủ nghĩa Mác -LêNin làm nền tảng tư tưởng đồng thời kế thừa ,phát huy những tinh hoa ,văn hóa của các dân tộc ,tiếp thu tinh hoa ,văn hóa của nhân loại .Do đó ,đsf2 văn hóa trong nền dân chủ XHCN rất phong phú ,đa dạng và ngày càng trở thành nhân tố hàng đầu ,thành mục tiêu ,động lực cho quá trinh xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

cau 8 trinh bay quan niem cua chu nghia M-L ve dan chuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!