cau 7 phan tich nhung dac trung co ban cua xa hoi XHCN

15.8K 4 0

câu 7 : Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN .Quan điểm của Đảng cộng sản VN về các đặc trưng cơ bản của XH XHCN ở nước ta như thế nào ?

1.Những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN :

a.Quan điểm của CN Mác-Lênin về những đặc trưng cơ bản của CNXH :

* CN Mác-Lênin đã phác họa ra những đặc trưng cơ bản của XHCN như sau :

- XHCN phải được thiết lập trên cơ sở của 1 nền công nghiệp hiện đại hay còn gọi nền đại công nghiệp.Về điều này,cả về lý luận và thực tiễn đều chứng minh rằng XH XHCN phải được thiết lập trên cơ sở của 1 nền sản xuất công nghiệp hiện đại để nhằm tạo ra những cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại ,đáp ứng theo yêu cầu xây dựng XHCN và thỏa mãn những nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân.Vì vậy,mà ở những nước quá độ lên CNXH ,bỏ qua chế độ TBCN chưa có nền đại công nghiệp cơ khí của CNTB tạo ra thì phải có quá trình thực hiện công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước nên hiện nay ở Trung Quốc ,VN,Cuba đang đẩy mạnh CNH,HĐH với tốc độ khá cao và với nhiều thành tựu to lớn,vững chắc.

-CNXH phải xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất ,xác lập chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu.Về điều này,các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ rằng , CNXH không xóa bỏ mọi tư hữu nói chung vì rằng có những sở hữu chính đáng của con người thì nó vẫn được CNXH tôn trọng,bảo vệ và duy trì (VD : sở hữu ngôi nhà hợp pháp,chính đáng) mà CNXH chỉ xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuấtVì đó là nguồn gốc sinh ra sự áp bức bóc lột và bất công trong xã hội.Về chế độ công hữu thì CN Mác-Lênin cũng đã chỉ rõ ra rằng : CNXH không công hữu mọi tư liệu xã hội mà chỉ công hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu(tư liệu sản xuất chủ yếu là những tư liệu sản xuất quan trọng và nó liên quan đến công việc,lợi ích,sự sống của hàng vạn người thì những cái đó nhất thiết công hữu.(VD nhà máy,xe lửa,đường xá..)),còn những tư liệu sản xuất thứ yếu đó là những công cụ tư liệu thô sơ đơn giản,không làm giàu cho ai,không liên quan đến vận mệnh của nhiều người .(Vd như dao ,kéo,rựa,cày tay,cái cặp,đôi dép... không phải công hữu)

-phải tạo ra cách tổ chức lao động mới,kỷ luật lao động mới.Trước hết về cách tổ chức lao động mới,các nhà kinh điển của CN Mác-Lênin cho rằng : CNXH sẽ là 1 kiểu tổ chức lao động mới của bản thân nhân dân lao động,dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước XHCN.Còn về kỷ luật lao động,các ông cho rằng vừa phải kỷ luật chặt chẽ theo những quy định chung của pháp luật vừa phải nêu cao tính tự giác để tạo thành kỷ luật tự giác,có như vậy CNXH mới thành công được.

-CNXH sẽ thực hiện nhiều hình thức phân phối trong đó phân phối theo lao động là nguyên tắc cơ bản nhất.Theo nguyên tắc này,người lao động sẽ được nhận từ xã hội một số lượng của cải tiêu dùng có giá trị tương đương với số lượng ,chất lượng nhưng hiệu quả lao động mà người đó tạo ra cho xã hội sau khi đã trừ đi những khoản đóng góp chung cho xã hội(khoản đóng góp chung cho xã hội của người lao động sẽ được bỏ vào làm công trình phúc lợi chung như điện,đường,trường,trạm,CLB..và người lao động sẽ hưởng những phúc lợi đó.)