cau 7 phan tich nhung dac trung co ban cua xa hoi XHCN

16.9K 4 0

câu 7 : Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN .Quan điểm của Đảng cộng sản VN về các đặc trưng cơ bản của XH XHCN ở nước ta như thế nào ?

1.Những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN :

a.Quan điểm của CN Mác-Lênin về những đặc trưng cơ bản của CNXH :

* CN Mác-Lênin đã phác họa ra những đặc trưng cơ bản của XHCN như sau :

- XHCN phải được thiết lập trên cơ sở của 1 nền công nghiệp hiện đại hay còn gọi nền đại công nghiệp.Về điều này,cả về lý luận và thực tiễn đều chứng minh rằng XH XHCN phải được thiết lập trên cơ sở của 1 nền sản xuất công nghiệp hiện đại để nhằm tạo ra những cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại ,đáp ứng theo yêu cầu xây dựng XHCN và thỏa mãn những nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân.Vì vậy,mà ở những nước quá độ lên CNXH ,bỏ qua chế độ TBCN chưa có nền đại công nghiệp cơ khí của CNTB tạo ra thì phải có quá trình thực hiện công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước nên hiện nay ở Trung Quốc ,VN,Cuba đang đẩy mạnh CNH,HĐH với tốc độ khá cao và với nhiều thành tựu to lớn,vững chắc.

-CNXH phải xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất ,xác lập chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu.Về điều này,các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ rằng , CNXH không xóa bỏ mọi tư hữu nói chung vì rằng có những sở hữu chính đáng của con người thì nó vẫn được CNXH tôn trọng,bảo vệ và duy trì (VD : sở hữu ngôi nhà hợp pháp,chính đáng) mà CNXH chỉ xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuấtVì đó là nguồn gốc sinh ra sự áp bức bóc lột và bất công trong xã hội.Về chế độ công hữu thì CN Mác-Lênin cũng đã chỉ rõ ra rằng : CNXH không công hữu mọi tư liệu xã hội mà chỉ công hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu(tư liệu sản xuất chủ yếu là những tư liệu sản xuất quan trọng và nó liên quan đến công việc,lợi ích,sự sống của hàng vạn người thì những cái đó nhất thiết công hữu.(VD nhà máy,xe lửa,đường xá..)),còn những tư liệu sản xuất thứ yếu đó là những công cụ tư liệu thô sơ đơn giản,không làm giàu cho ai,không liên quan đến vận mệnh của nhiều người .(Vd như dao ,kéo,rựa,cày tay,cái cặp,đôi dép... không phải công hữu)

-phải tạo ra cách tổ chức lao động mới,kỷ luật lao động mới.Trước hết về cách tổ chức lao động mới,các nhà kinh điển của CN Mác-Lênin cho rằng : CNXH sẽ là 1 kiểu tổ chức lao động mới của bản thân nhân dân lao động,dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước XHCN.Còn về kỷ luật lao động,các ông cho rằng vừa phải kỷ luật chặt chẽ theo những quy định chung của pháp luật vừa phải nêu cao tính tự giác để tạo thành kỷ luật tự giác,có như vậy CNXH mới thành công được.

-CNXH sẽ thực hiện nhiều hình thức phân phối trong đó phân phối theo lao động là nguyên tắc cơ bản nhất.Theo nguyên tắc này,người lao động sẽ được nhận từ xã hội một số lượng của cải tiêu dùng có giá trị tương đương với số lượng ,chất lượng nhưng hiệu quả lao động mà người đó tạo ra cho xã hội sau khi đã trừ đi những khoản đóng góp chung cho xã hội(khoản đóng góp chung cho xã hội của người lao động sẽ được bỏ vào làm công trình phúc lợi chung như điện,đường,trường,trạm,CLB..và người lao động sẽ hưởng những phúc lợi đó.)

Sở dĩ phải thực hiện nguyên tắc này là do trong CNXH của cải được tạo ra chưa dồi dào và năng lực cống hiến của mỗi người chưa được đồng đều nhau.

-Trong CNXH vẫn còn nhà nước nhưng đó là 1 nhà nước kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân đại biểu cho lợi ích ,quyền lực và ý chí của nhân dân lao động

-CNXH phải giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột,bất công ,thực hiện sự bình đẳng xã hội tạo những điều kiện cơ bản để con người đựoc phát triển toàn diện.Vì rằng mục tiêu cao nhất của CNXH là vì con người và giải phóng con gnười mặc dù khi CNXH mới hình thành thi 1 bộ phận nhân dân tạm thời còn bị bóc lột và chưa được giải phóng triệt để nhưng sau đó sự phát triển đi lên về kinh tế-xã hội sẽ tạo mọi điều kiện để giải phóng con người vĩnh viễn.

2. Quan điểm của Đảng csVN về những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam :

Kế thừa quand diểm của Mác, Ăngghen , Lênin và căn cứ vào tình hình thực tiễn của cách mạng VN. Đảng ta đã chỉ ra các đặc trưng cơ bản của CNXH ở nước ta thông qua các kỳ đại hội như sau :

- Đại hội VII đã nêu ra 6 đặc trưng :

+ CNXH nước ta là do nhân dân lao động làm chủ

+ có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu

+ có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

+ con người được giải phóng khỏi những áp bức bóc lột , bất công, có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

+ các dân tộc trong nước được bình đẳng ,đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

+ có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.

- Đại hội X, Đảng bổ sung 2 nội dung sau :

+ xh dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh

+ có Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

cau 7 phan tich nhung dac trung co ban cua xa hoi XHCNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!