cau 4 tai sao noi Dang cong san la nhan to quyet dinh hang dau

22.1K 7 3

Câu 4. Tại sao nói Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu đảm bảo cho giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi này trước hết ta phải hiểu thế nào là Đảng cộng sản. đảng cộng sản là hình thức tổ chức cao nhất, là bộ phận ưu tú nhất của giai cấp công nhân, là lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân, đaị biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ cức cơ bản.

Đảng cộng sản là nhân tố quyết định việc thưch hiện thắng lợi ứư mệnh lịch sử của giai cấp công nhân bởi Đảng cộng sản có vai trò lãnh đạo. để thực hiện vai trò lãnh đạo đó, Đảng phải có nhiêm vụ hết sức quan trọng và to lớn sau đây:

- Đảng phải đề ra đường lối, chiến lược, sách lược đúng đắn và phù hợp để dựa vào đường lối, chiến lược, sách lược mà Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội. và như vậy, khi nói đến sự lãnh đạo của Đảng trước hết chúng ta phải khẳng định Đảng lãnh đạo bằng đường lối, bằng chiến lược, sách lược. và đường lối, chiến lược, sách lược đó là do Đảng đề ra qua các thời kì đại hội Đảng và qua các hội nghị trung ưong giữa nhiệm kì. Đường lối do Đảng đề ra muốn đảm bảo yêu cầu vừa đúng đắn vừa phù hợp thì Đảng phải tập trung trí tuệ trong Đảng và đồng thời phải biết phát huy trí tuệ ngoài Đảng. mặt khác khi đề ra đường lối là Đảng phải căn cứ vào những cơ sở chủ yuế sau đây:

+ Căn cứ vào quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin khi đề cập đến tất cả mọi lĩnh vực, trong quá trình giai cấp công nhân lãnh đạo quần chúng làm cách mạng

+ căn cứ vào tình hình thực tiễn của thế giới và trong nước

+ căn cứ vào ước mơ, khát vọng của quần chúng nhân dân lao động khi tham gia vào cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân

- đảng phải biết tổ chức, tập hợp quần chúng nhân dân lao động thực hiện đường lối chiến lược do Đảng đề ra để biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hiện thực, thành những giá trị vật chất và tinh thần để mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và nhân dân chỉ tin yêu Đảng, đi theo Đảng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng kh họ có cuộc đời ấm no, tự do, hạnh phúc do Đảng đem lại.

nhìn chung Đảng mà làm tốt hai nhiệm vụ nói trên là Đảng đã trở thành nhân tố quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử cảu giai cấp công nhân.

cau 4 tai sao noi Dang cong san la nhan to quyet dinh hang dauĐọc truyện này MIỄN PHÍ!