cau 3 su menh lich su cua giai cap cong nhan

41.7K 20 8

Câu 3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử đó?

Trả lời: a. sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Để hiểu rõ sứ mệnh lịc sử của giai cấp công nhân, trước hết cần làm rõ khải niệm giai cấp công nhân. Chính C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: "Vấn đề là ở chỗ giai cấp vô sản thực ra là gì? Và phù với sự tồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử?"

Theo C.Mác và Ăngghen giai cấp công nhân là giai cấp mang hai thuộc tính cơ bản:

- về phương thức lao động, phương thức sản xuất, đó là những người lao đọng trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao.

- Về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, đó là những người lao đọng không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư.

Căn cứ vào hai thuộc tính cơ bản nói trên, chúng ta có thể định nghĩa: giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp đọ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản, tiên tiến trong các quy trình công nghệ, dịch vị công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay.

Giai cấp công nhân là giai cấp mang trên mình sứ mệnh lịch sử cảu nhân loại. nói một cách khác, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế đọ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân laọi khỏ mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nà, lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh.

Ph.Ăngghen viết: "Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới,-đó là sứ mênh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại". V.I. Lênin cũng chỉ rõ: "Điểm chủ yếu trong học thuyết Mác là ở chỗ là sáng rõ vai trò lịch sử thế giưói của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội chủ nghĩa"

Giai cấp công nhân có những sứ mệnh lịch sử đó là do những điều kiện khách quan quy định:

Luận thuyết sứ mẹnh lịch sử cảu giai cấp công nhân đã được C.Mác và Ph.Ăngghen trình bày sâu sắc trong "Tuyên ngôn Đảng cộng sản". trong tác phẩm này các ông đã chỉ rõ các điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lihj sử của giai cấp công nhân.

- Do địa vị kinh tế-xã hội khách quan, giai cấp công nhân là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa tư bản. và, với tính cách như vậy, nó là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau khi giành chính quyền, giai cấp công nhân, đại biểu cho sự tiến bộ củ lịch sử, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Giai cấp công nhân, con đẻ của nền công nghiệp sản xuất hiện đại, được rèn luyện trong nền sản xuất tiến bộ, đoàn kết và tổ chức lại thành một lực lượng xã hội h ùng mạnh. Bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột nặng nề, họ là giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản, và xét về bản chất họ là giai cấp câch mạng triệt để nhất chống lại chế độ áp bức bóc lột tư bản chủ nghĩa. Điều kiện sinh hoạt khách quan của họ quy định rằọ chỉ có thể giải phóng bằng cách giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa. Trong cuộc cách mạng ấy, họ không mất gì ngoài xiềng xích và được cả thế giơíi về mình.

- Địa vị kinh tế xã hội khách quan không chỉ khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để nhất mà còn tạo cho họ khả năng làm việc đó. Đó là khả năng đoàn kết thống nhất giai cấp, khả năng đạt tới sự giác ngộ về đại vị lịch sử khả năng hành động chính trị để từng bước đạt ục tiêu cách mạng. đó là khả năng đoàn kết các giai cấp khác trong cuộc đấu tranh chống tư bản. đó là khả năng đi đầu trong cuộc đấu tranh của toàn thể nhân dân lao động và của nhân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. đó là khả năng đoàn kết các giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên quy mô quốc tế theo chủ nghĩa quốc tế vô sản.

cau 3 su menh lich su cua giai cap cong nhanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!