For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 10 : Nêu thực trạng và nội dung công tác xây dựng Đảng hiện nay?

6.8K 9 3

Câu 10 : Nêu thực trạng và nội dung công tác xây dựng Đảng hiện nay?

vThực trạng cách mạng Việt Nam :

Thành tựu : Đảng đã từng bước đề ra và từng bước bổ sung , hoàn thiện đường lối đổi mới một cách đúng đắn và toàn diện , hình thành ngày càng rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội . Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ , tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ trách , có tiến bộ về thực hiện dân chủ trong Đảng và lãnh đạo thực hiện dân chủ trong xã hội , phát huy trí tuệ tập thể , sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc. Đã có chủ trương và biện pháp đổi mới , chỉnh đốn Đảng gắn liền nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội , kiện toàn hệ thống chính trị , nâng cao trình độ và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên , ngăn chặn sự sa sút , yếu kém của nhiều tổ chức đảng viên , bước đầu cải tiến phương thức lãnh đạo và phong cách công tác.

Tồn tại khiếm khuyết: Trong điều kiện cơ chế thị trường , kinh tế nhiều thành phần , mở cửa với bên ngoài , nhiều yếu tố phức tạp hàng ngày hàng giờ tác động sâu sắc tới cán bộ , đảng viên kể cả những hoạt động chống phá Đảng , vấn đề giữ vững bản chất của giai cấp công nhân của Đảng đứng trước những thách thức mới . Song Đảng chưa chú ý đúng mức vấn đề rèn luyện , giáo dục phẩm chất chính trị và đạo đức cán bộ , đảng viên . Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng bản than , phai nhạt lý tưởng , sa đoạ về đạo đức lối sống , một số thoái hoá về chính trị , tuy ít nhưng hoạt động của họ tác động xấu.

Trình độ kiến thức , năng lực lãnh đạo của đảng viên có mặt chưa theo kịp yêu cầu công cuộc đổi mới. Tổ chức đảng nhiều nơi còn yếu kém , tê liệt , phương thức lãnh đạo và sinh hoạt lung túng , có tình trạng vừa kém dân chủ , vừa thiếu kỷ luật , kỷ cương.

vNội dung công tác xây dựng Đảng:

Đảng phải luôn đổi mới và chỉnh đốn , đây là hai mặt không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng.

-         Đổi mới về tư duy về lý luận , tư duy kinh tế , nâng cao năng lực , trí tuệ , đề ra cương lĩnh đúng đắn

-         Phát huy dân chủ trong Đảng , thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức , sinh hoạt Đảng , tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.

-         Đổi mới nội dung , phương thức lãnh đạo của Đảng , Nhà nước và các đoàn thể

-         Chăm lo xây dựng đội  ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực , sớm xây dựng được một chiến lược cán bộ của thời kỳ đổi mới.

-         Thường xuyên làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên , đồng thời kết nạp những người ưu tú vào trong hàng ngũ của Đảng.

Câu 10 : Nêu thực trạng và nội dung công tác xây dựng Đảng hiện nay?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!