Câu 3 : Trình bày nguồn gốc, bản chất, đặc trưng của nhà nước

10.3K 7 2

Câu 3 : Trình bày nguồn gốc, bản chất, đặc trưng của nhà nước. Nêu chức năng, vai trò kinh tế của nhà nước . Các kiểu, hình thức nhà nước. Nêu đặc trưng của kiểu nhà nước chuyên chính vô sản.

Trả lời:

Nguồn gốc Nhà nước:

Nhà nước là một phạm trù lịch sử , chỉ ra đời và tồn tại trong một giai đoạn phát triển nhất định của xã hội và cũng sẽ mất đi với các cơ sở tồn tại của nó.

Nhà nước ra đời từ các nguyên nhân sau :

+ Sự phát triển của sản xuất cuối xã hội nguyên thuỷ đã dẫn tới sự dư thừa tương đối của cải xã hội . Từ đó dẫn đến nảy sinh khát vọng chiếm đoạt sản phẩm lao động của nhân dân ở những người đứng đầu thị tộc , bộ lạc làm xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và chế độ bóc lột người.

+ Cuộc chiến tranh giữa các thị tộc , bộ lạc sử dụng quyền lực ,  chiếm đoạt của cải của nhân dân đã thúc đẩy sự phân hoá giai cấp trong xã hội , làm cho sự đối kháng gia cấp ngày càng trở nên gay gắt.

+ Cuộc chiến tranh giữa các thị tộc và bộ lạc càng làm tăng quyền lực cho các thủ lĩnh quân sự và làm tăng them mâu thuẫn xã hội.

+ Các tổ chức lãnh đạo thị tộc , bộ lạc dần thoát ly khỏi nhân dân , từ chỗ là công cụ của nhân dân trở thành lực lượng đối lập với nhân dân.

Bản chất Nhà nước:

Theo C.Mác và Ăngghen thì Nhà nước là một bộ máy giai cấp thống trị về kinh tế thiết lập ra nhằm hợp pháp hoá và cũng cố sự áp bức của chúng đối với quần chúng lao động. Giai cấp thống trị sử dụng bộ máy Nhà nước để đàn áp , cưỡng bức các giai cấp khác trong khuổn khổ lợi ích của gia cấp thống trị.

Nhà nước không thể là lực lượng điều hoà xung đột giai cấp mà trái lại nó làm cho mâu thuẫn xã hội càng trở nên gay gắt.

Đặc trưng của Nhà nước:

Nhà nước quản lý dân cư theo lãnh thổ quốc gia , theo khu vực địa lý hành  chính để thực hiện sự thống nhất quyền lực cai trị đối với mọi công dân.

Nhà nước là một bộ máy quyền lực đặc biệt bao gồm bộ máy chính trị - hành chính thực hiện chức năng cai trị , các đội vũ trang đặc biệt như quân đội , cảnh sát.

Nhà nước xác lập chế độ thuế khoá để duy trì và tăng cường bộ máy cai trị của nó.

Chức năng và vai trò kinh tế của Nhà nước:

Chức năng thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội :

+ Nhà nước là công cụ chuyên chính của một giai cấp nhằm bảo vệ sự thống trị của giai cấp đó với toàn thể xã hội.

+ Nhà nước thực hiện quyền quản lý những hoạt động chung vì sự tồn tại của xã hội , thoả mãn một số nhu cầu chung của cộng đồng dân cư dưới sự quản lý của Nhà nước.

Chức năng đối nội và đối ngoại :

+ Chức năng đối nội : nhằm duy trì trật tự kinh tế , chính trị , xã hội và những trật tự khác hiện có trong xã hội theo lợi ích của giai cấp thống trị. Thực hiện thông qua sự cưỡng bức của bộ máy nhà nước . Nhà nước còn thực hiện sử dụng bộ máy thong tin tuyên truyền , văn hoá , giáo dục.. để xác lập củng cố tư tưởng , ý chí của giai cấp thống trị , làm nó trở thành chính thống trong xã hội ,