Câu 2.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa ?

2.8K 0 0

Câu 2.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa chuyển hướng chủ đạo chiến lược cách mạng của Đảng ( 1939-1945) ?

A. Hoàn cảnh lịch sử 

§  ·Thế giới : Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ với 2 giai đoạn.

-     Từ 1/9/1939 - 22/6/1941

     Tính chất chiến tranh: CT giữa các tập đoàn đế quốc với nhau, tháng 6-1940: Đức tấn công Pháp và Pháp đầu hàng, Mặt trận nhân dân Pháp tan vỡ, Đảng Cộng sản Pháp bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.

-     Từ 22/6/1941 - 2/9/1945:

     22/6/1941: Đức tấn công Liên Xô. Từ đây, tính chất của cuộc chiến tranh thay đổi. Một bên là lực lượng Phát xít & một bên là lực lượng đồng minh chống phát xít.

§  ·Trong nước : 

-     Thực dân Pháp thủ tiêu toàn bộ thành quả của phong trào dân sinh 1936-1939:

+      Đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. thẳng tay đàn áp pt đấu tranh của nd, thủ tiêu dân chủ

 +      Giải tán các hội hữu ái, nghiệp đoàn và tịch thu tài sản của các hội này.

+      Vơ vét sức người sức của phục vụ chiến tranh

-     22/9/1940: Phát xít Nhật đã tiến vào Lạng Sơn & đổ bộ vào Hải Phòng.

-     23/9/1940: tại Hà Nội, Pháp kí hiệp định đầu hàng Nhật. Từ đó, nhân dân ta chịu cảnh một cổ bị hai tròng áp bức bóc lột của Pháp – Nhật. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với đế quốc, phát xít Pháp – Nhật trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

B. Nội dung :

Kể từ khi chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 6 (11/1939), hội nghị lần thứ 7 (11/1940) và hội nghị lần thứ 8 (5/1941). Trên cơ sở khẳng định khả năng diễn biến của chiến tranh thế giới thứ II và căn cứ vào tình hình cụ thể ở trong nước, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau:

Trên cơ sở nhận định khả năng diễn biến của Chtranh TG t2 và căn cứ vào tình hình cụ thể ở trong nước, Ban Chấp Hành TW đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau:

 - Một là, đưa nhiệm vụ giải fóng dân tộc lên hàng đầu.

+ Để tập trung cho nvụ hàng đầu của CM lúc này, BCH TW đã quyết định tạm gác lại khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất của bọn đế quốc cho dân cày”, thay bằng khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian cho dân cày nghèo”, “Chia lại ruộng đất cho công bằng và giảm tô, giảm tức” ..

Hai là, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh để đòan kết, tập hợp lực lượng CM nhằm mục tiêu giải fóng dtộc.

Để tập hợp lực lượng CM đông đảo trong cả nc, BCH TW quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, thay cho Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương; đổi tên các Hội phản đế thành Hội cức quốc (Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Thiếu niên cứu quốc..) để vận động, thu hút mng dân yêu nc ko fân biệt thành fần, lứa tuổi, đòan kết bên nhau đặng cứu Tổ quốc, cứu giống nòi.

Ba là, quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nvụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đọan hiện tại.

+ Để đưa cuộc khỏi nghĩa vũ trang đến thắng lợi, cần fải ra sức fát triển lực lượng CM, bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, xúc tiến xây dựng căn cứ địa CM. BCH TW chỉ rõ việc “chuẩn bị khởi nghĩa là nvụ trung tâm của Đảng ta và dân ta trong giai đoạn htại”. TW quyết định duy trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn và chủ trương thành lập những đội du kích hoạt động fân tán, dùng hình thức vũ trang vừa chiến đấu chống địch, bảo vệ nhân dân, vừa fát triển cơ sở CM, tiến tới thành lập khu căn cứ, lấy vùng Bắc Sơn, Vũ Nhai làm trung tâm.

+ BCH TW xác định phương châm và hình thái khởi nghĩa ở nc ta: “phải luôn2 chuẩn bị một lực lượng sẫn sàng, nhằm vào cơ hội thuận tiện hơn cả mà đánh lại quân thù...vs lực lượng sẫn có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng fần trong từng địa fương cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”.

+ BCH TW còn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng, đồng thời chủ trương gấp rút đào tạo cán bộ, cán bộ lãnh đạo, cán bộ công vận, nông vận, binh vận, quân sự và đẩy mạnh công tác vận động quần chúng.

 

C.Ý  nghĩa :

-       Đường lối giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vu giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

-       Tập hợp rộng rãi mọi người Việt Nam yêu nước vào mặt trận Việt Minh.

-       Xây dựng lực lượng quân đội thông qua việc thành lập Việt Nam giải phóng quân.

-       Đường lối là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân.

Câu 2.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa  ?Read this story for FREE!