Khái niệm tư duy - tâm lí học

11.3K 6 2

Tư duy

1.                 Định nghĩa : Tư duy là quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất những mối liên hệ và quan hệ bên trong. Có tính quy luật của sự vật hiện tượng mà trước đó ta chưa biết

2.                 Đặc điểm cơ bản của tư duy:

- Tu duy là 1 quá trình trong hoạt đong nhận thức, có mở đầu, diễn biến, kết thúc rõ ràng

 +/ Vấn đề chỉ trở thành tình huống kích thích tư duy dựa trên cơ sở:

      * Nó là cái mới, cái chưa biết đến

      * Vấn đề phải chưa đựng cái phải tìm, tức là cá nhân phải có nhiệm vụ nhu cầu giải quyết

       * Vấn đề chứa đựng tính vừa sức cá nhân có tri thức liên quan đến vấn đề để vận dụng tìm ra giải pháp có hiệu quả

 +/ Tình huống mang tính chủ quan nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố trên thì không nảy sinh quá trình tư duy

- Nội dung phản ánh:

    +/ Tư duy phản ánh những mối liên hệ bên trong có tính quy luật của sự vật hiện tượng mà ta chưa biết.

    +/ thuộc tính bản chất là những thuộc tính tương đối ổn định của sự vật hiện tượng quy định sự tồn tại của sự vật hiện tượng đó

   VD: Nước ở nhận thức cảm tính: ta biết nước là chất lỏng không màu không mùi không vị.Nước ở mức độ tư duy: 1 phân tử nước gồm 2 ngtu H và 1 ngtu O, sôi ở 100độ C và dẫn điện rất nhanh

    +/ Tu duy phản ánh những mối quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật hiện tượng mà ta chưa biết tới

     +/ Tư duy vượt qua nhưng giới hạn trực quan cụ thể của nhận thức cảm tính trên cơ sở trìu xuất khỏi sự vật hiện tượng, những cái cụ thể,cá biệt

     +/ Tư duy có khả năng đi sâu vào nhiều sự vật hiện tượng nhằm vach ra những thuộc tính chung,những mối quan hệ có quy luật chung

     +/ Nhờ tính trừu tượng và khách quan của tư duy con người có thể nhìn xa hơn trong tương lai

- Phương thức phản ánh:

    +/ Tư duy phản ánh: quá trình phản ánh này là quá trình độc lập mang tính khái quát được nảy sinh trên cơ sở của hoạt đọng thực tiễn

    +/ Trong quá trình tư duy con người sử dụng ngôn ngữ để tiến hành các thao tác phân tích, tổng hợp, so sánh...Ngôn ngữ là hình thức của tư duy.

    +/ Khác với nhận thúc cảm tính tư duy phản ánh sự vật hiện tượng 1 cách gián tiếp thông qua việc sử dụng công cụ, phương tiện công thức...giúp ta thấy được sự vật hiện tượng mà không thể tri giác chúng 1 cách trực tiếp

   VD: máy đo huyết áp, điện não đồ...

    +/ Mặc dù ở mức độ cao nhưng tư duy thường bắt đầu từ nhận thức cảm tính. Trên cơ sở của nhận thức cảm tính làm nảy sinh hoàn cảnh có vấn đề từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng

    + Nhờ sự phản ánh gián tiếp của tu duy con người phản ánh sâu sắc các sự vật hiện tượng mở rộng.

- Sản phẩm phản ánh: là những khái niệm, phán đoán, suy lý,định nghĩa, công thức

Khái niệm tư duy - tâm lí họcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!