Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới

3.4K 1 1

Khái  niệm  văn  hóa Việt Nam  trong  chương  này  được  dùng  theo 

nghĩa  là  tổng  thể những giá  trị vật chất và  tinh  thần do cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ 

nước. 

1. Thời kỳ trước đổi mới 

a) Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới 

* Trong những năm 1943-1954 

- Đầu năm 1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp  tại Võng 

La (Đông Anh, Phúc Yên) đã thông qua bản Đề cương văn hóa Việt 

Nam. Đề cương đưa ra ba nguyên tắc của nền văn hóa mới: Dân tộc 

hóa  (chống mọi  ảnh hưởng nô dịch và  thuộc địa), Đại  chúng hóa 

(chống mọi chủ  trương, hành động  làm cho văn hóa phản  lại hoặc 

xa  rời quần chúng), Khoa học hóa  (chống  lại  tất cả những gì  làm 

cho văn hóa phản tiến bộ, trái khoa học). Có thể coi Đề cương văn 

hóa Việt Nam là bản tuyên ngôn, cương lĩnh của Đảng về  văn hóa 

trước Cách mạng tháng Tám 1945. 

- Ngày  3-9-1945,  trong  phiên  họp  đầu  tiên  của Hội  đồng  Chính 

phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày với các Bộ trưởng 6 nhiệm 

vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,  trong đó 

có 2 nhiệm vụ  cấp bách  thuộc về văn hóa. Nhiệm vụ đầu  tiên về 

xây dựng văn hóa của nước Việt Nam độc lập là chống nạn mù chữ và  giáo  dục  lại  tinh  thần  nhân  dân. Đây  là  hai  nhiệm  vụ  hết  sức 

khiêm tốn nhưng lại vĩ đại ở tầm nhìn, độ chính xác và ở tính thời 

sự của nó. 

- Vận động thực hiện Đời sống mới. 

* Trong những năm 1955 – 1986 

- Đường  lối xây  dựng và phát  triển văn hóa  trong giai đoạn  cách 

mạng xã hội chủ nghĩa được hình thành bắt đầu từ Đại hội Đảng lần 

hứ III năm 1960 mà điểm cốt lõi là chủ trương tiến hành cuộc cách 

mạng  tư  tưởng và văn hóa đồng  thời với cuộc cách mạng về quan 

hệ sản xuất và cách mạng về khoa học, kỹ thuật, là chủ trương xây 

dựng và phát triển nền văn hóa mới, con người mới.  

- Mục tiêu là làm cho nhân dân thoát nạn mù chữ và thói hư tật xấu 

do xã hội cũ để lại, có trình độ văn hóa ngày càng cao, có hiểu biết 

cần thiết về khoa học, kỹ  thuật tiên tiến để xây dựng chủ nghĩa xã