Một số công thức đạo hàm cơ bản

5K 3 0

MÙt sÑ công théc ¡o hàm c¡ b£n:

(vÛi a, INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/7b7f9dbfea05c83784f8b85149852f08.gif" \* MERGEFORMATINET là h±ng sÑ b¥t kó; u,v là hàm sÑ b¥t kó,x là bi¿n sÑ)

*(a)'=0

*(u.v)'=u'v+v'u

* INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/7f3e92261f09ff5f6e58d2f17334e0c6.gif" \* MERGEFORMATINET

* INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/91a932cd27347b418ec8ebefa8dbaa43.gif" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/5a802f8e467d5e538a6e947b0f6f37a3.gif" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/c2ecec6e896ef351ea81662c48d282e8.gif" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/5a7cbc2d90d0b230a50ab59ccaef13d4.gif" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/53f2d3cd0f89ced3de7e0c4dc3b500cb.gif" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/0c959605060605c0ef7648e04b17e3ef.gif" \* MERGEFORMATINET

* INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/64a64ca5bb2de41048b982bb120cbd73.gif" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/6f1562e8f6b1cb26371b832bee6452f2.gif" \* MERGEFORMATINET

* INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/49abcdbf32212b2e917202a2e76fc988.gif" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/46ebc8cc927fda9fee74a324c9618a84.gif" \* MERGEFORMATINET

*(lnx)'= INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/afc48b56873694f3d43097841ecc3f4f.gif" \* MERGEFORMATINET

(lnu)'= INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/55ae1252341aeb3e1a8ab02588f0c571.gif" \* MERGEFORMATINET

* INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/a2be74b34ecbb0e61e1d2f62aa6cc378.gif" \* MERGEFORMATINET (a>0,a INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/bd0d5f08997b7a4ad8598963f7e50231.gif" \* MERGEFORMATINET 1)

INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/627be3667e394f55d88ad5f8afde5afc.gif" \* MERGEFORMATINET

(a>0,a INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/bd0d5f08997b7a4ad8598963f7e50231.gif" \* MERGEFORMATINET 1)

*(sinx)'=cosx

(sinu)'=cosu.u'

*(cosx)'=-sinx

(cosu)'=-sinu.u'

*(tanx)'= INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/d3c7f0bc0f2d653e072453801441633b.gif" \* MERGEFORMATINET

(tanu)'= INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/912f5dc5d8ab9263e0f3416278a8c4b1.gif" \* MERGEFORMATINET

*(cotx)'= INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/eab82f389df20832681255b215a29209.gif" \* MERGEFORMATINET

(cotu)'= INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/48cf0e9e44f34888d593741973167610.gif" \* MERGEFORMATINET

* (arctanx)'= INCLUDEPICTURE "http://forum.hocmai.vn/mimetex/pictures/894e466244d815d63843f14c35417979.gif" \* MERGEFORMATINET

Một số công thức đạo hàm cơ bảnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!